ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งานพัฒนาระบบสนับสนุนงานบริหารรายวิชาและหลักสูตร : กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : งานพัฒนาระบบสนับสนุนงานบริหารรายวิชาและหลักสูตร : กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย : ศรัณย์ กิจนิธิกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เหรียญ บุญดีสกุลโชค , นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741769644 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/27070
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

งานวิจัยฉบับนี้ มีจุดประสงค์เพื่อทำการพัฒนาระบบสนับสนุนงานบริหารรายวิชาและหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สามารถประยุกต์เข้ากับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลเข้ามาใช้ช่วยในการจัดเก็บค้นหา และแสดงผลข้อมูลรายวิชาและหลักสูตร ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารรายวิชาและหลักสูตร ข้อมูลต่างๆ ของรายวิชาและหลักสูตรจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ในส่วนงานบริการการศึกษา เช่น หน่วยทะเบียนคณะ หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ เป็นต้น เพื่อศึกษาว่าในงานบริหารมีปัญหาใดและจะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไร หลังจากการศึกษางานบริหารและกำหนดขอบเขตของปัญหาแล้ว ผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมและฐานข้อมูลเพื่อใช้ช่วยงานบริหารายวิชาและหลักสูตร เริ่มตั้งแต่การออกแบบหน้าจอ การใช้งานของโปรแกรม ออกแบบฐานข้อมูลที่ใช้ เขียนโปรแกรม จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรมและได้นำโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเข้าทดสอบการใช้งานในหน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และได้ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยส่งเสริมที่เป็นผู้ทดลองโปรแกรมได้ประเมินผลโปรแกรมด้วย ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการประเมินผลโปรแกรมโดยใช้แบบสอบถาม ในส่วนของโปรแกรม สามารถแบ่งเป็นส่วนใหญ่ๆ ได้ 2 ส่วน คือ ส่วนของระบบฐานข้อมูลและส่วนของการแสดงผลข้อมูล จากการประเมินผลการทดลองใช้โปรแกรม พบว่าโปรแกรมสามารถเก็บข้อมูลต่างๆ ได้ค่อนข้างครบถ้วน และสามารถแสดงผลได้ในหลายๆ มุมมองซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานบริหารรายวิชาและหลักสูตร แต่ก็มีจุดด้อยอยู่ที่ปริมาณข้อมูลที่ต้องนำเข้าโปรแกรมก็มีจำนวนมากเช่นกัน

บรรณานุกรม :
ศรัณย์ กิจนิธิกุล . (2547). งานพัฒนาระบบสนับสนุนงานบริหารรายวิชาและหลักสูตร : กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรัณย์ กิจนิธิกุล . 2547. "งานพัฒนาระบบสนับสนุนงานบริหารรายวิชาและหลักสูตร : กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรัณย์ กิจนิธิกุล . "งานพัฒนาระบบสนับสนุนงานบริหารรายวิชาและหลักสูตร : กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ศรัณย์ กิจนิธิกุล . งานพัฒนาระบบสนับสนุนงานบริหารรายวิชาและหลักสูตร : กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.