ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของประชาชนวัยทำงานในชุมชนแออัดในเขตเทศบาลเมือง สระบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของประชาชนวัยทำงานในชุมชนแออัดในเขตเทศบาลเมือง สระบุรี
นักวิจัย : วงษ์เดือน จงสุตกวีวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บดี ธนะมั่น , สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745314021 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/27058
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การศึกษาเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านพื้นฐานส่วนบุคคลและความรู้-การรับรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนวัยทำงานในชุมชนแออัดในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี ทำการเลือกชุมชนตัวอย่างอย่างง่าย 5 ชุมชน จากชุมชนแออัด 9ชุมชน และสุ่มตัวอย่างประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุ 15-59 ปี จำนวน 400 คน เก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2547ถึง กุมพาพันธ์ 2548 โดยการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาด้วยค่าสถิติ ความถี่, ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยวิธีทดสอบไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง( ร้อยละ58.0) อายุเฉลี่ย 40.7 ปี มากกว่าครึ่งจบชั้นประถมศึกษา (ร้อยละ54.3) อาชีพส่วนใหญ่รับจ้างทั่วไป (ร้อยละ39.3) พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ(ร้อยละ66.8)เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่อยู่ในระดับสูงคือด้านการบริโภคอาหาร(ร้อยละ74.5) ระดับปานกลางคือ ด้านการจัดการกับความเครียด(ร้อยละ38.0) และระดับต่ำ คือ ด้านการออกกำลังกาย (ร้อยละ83.0) สำหรับคุณลักษณะด้านประชากรที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(P<0.05) กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยรวม ได้แก่ อาชีพ,รายได้ครอบครัวต่อเดือนและการตรวจสุขภาพประจำปี เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า ดัชนีมวลกาย,การศึกษา,อาชีพ,การมีโรคประจำตัวและการเคยได้รับการตรวจสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(P<0.05) อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) และปัจจัยด้านความรู้-การรับรู้พบว่า มีเพียงปัจจัยด้านความเชื่อ-การรับรู้ด้านสุขภาพเท่านั้น ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.001) ผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการวางแผนการดำเนินงานในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนวัยทำงานในชุมชนแออัดเพื่อทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการออกกำลังกายและการตรวจสุขภาพประจำปี โดยต้องคำนึงถึงความแตกต่างของ อาชีพ รายได้ และระดับการศึกษา นอกจากนี้ควรมีการสร้างความเชื่อทางด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างยั่งยืนต่อไป

บรรณานุกรม :
วงษ์เดือน จงสุตกวีวงศ์ . (2547). พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของประชาชนวัยทำงานในชุมชนแออัดในเขตเทศบาลเมือง สระบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วงษ์เดือน จงสุตกวีวงศ์ . 2547. "พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของประชาชนวัยทำงานในชุมชนแออัดในเขตเทศบาลเมือง สระบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วงษ์เดือน จงสุตกวีวงศ์ . "พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของประชาชนวัยทำงานในชุมชนแออัดในเขตเทศบาลเมือง สระบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
วงษ์เดือน จงสุตกวีวงศ์ . พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของประชาชนวัยทำงานในชุมชนแออัดในเขตเทศบาลเมือง สระบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.