ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำจัดก๊าซแอมโมเนียและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในอากาศพร้อมกันโดยใช้เครื่องกรองชีวภาพชนิดปุ๋ยหมัก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำจัดก๊าซแอมโมเนียและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในอากาศพร้อมกันโดยใช้เครื่องกรองชีวภาพชนิดปุ๋ยหมัก
นักวิจัย : ฌานี วงศ์วุฑฒิ
คำค้น : ไฮโดรเจนซัลไฟด์ , แอมโมเนีย , เครื่องกรองอากาศ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/26855
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ประสิทธิภาพการกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และก๊าซแอมโมเนียโดยใช้เครื่องกรองชีวภาพที่มีปุ๋ยหมักเป็นวัสดุตัวกลางหลักผสมกับวัสดุตัวกลางเสริมและตะกอนจุลินทรีย์ในอัตราส่วน ปุ๋ยหมัก : ปุ๋ยคอก : เศษไม้ : ตะกอนจุลินทรีย์ 60 : 20 : 10 : 10 โดยปริมาตร ตามลำดับ แบ่งการทดลองเป็น 3 การทดลอง ได้แก่ การทดลองการกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ก๊าซแอมโมเนีย และก๊าซแอมโมเนียร่วมกับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ โดยแปรผันความเข้มข้นก๊าซมลพิษทั้ง 3 การทดลองในช่วง 5 - 200 ส่วนในล้านส่วน ที่เวลากักพัก 60 วินาที พบว่าประสิทธิภาพการกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์สูงสุดจากการทดลองการกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ เท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ ที่ความสูงตัวกลาง 0.8 เมตร ประสิทธิภาพการกำจัดก๊าซแอมโมเนียสูงสุด เท่ากับ 99 เปอร์เซ็นต์ ที่ความสูงตัวกลาง 0.4 เมตร และประสิทธิภาพการกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ร่วมกับก๊าซแอมโมเนีย เท่ากับ 99 เปอร์เซ็นต์ ที่ความสูงตัวกลาง 0.8 เมตร เวลากักพักที่เหมาะสมในการกำจัดก๊าซแอมโมเนียร่วมกับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่ความเข้มข้นก๊าซแอมโมเนียและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ 200 ส่วนในล้านส่วน คือ 30 วินาที นอกจากนี้เมื่อแปรผันความเข้มข้นก๊าซแอมโมเนียต่อความเข้มข้นก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เข้าระบบในอัตราส่วน 100 : 100, 200 : 100 และ 100 : 200 ส่วนในล้านส่วน พบว่าที่ความเข้มข้นก๊าซแอมโมเนียเท่ากับความเข้มข้นก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ประสิทธิภาพการกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และก๊าซแอมโมเนียมีค่า 94 และ 98 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ แต่ที่ความเข้มข้นก๊าซแอมโมเนียมากกว่าความเข้มข้น ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และที่ความเข้มข้นก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์มากกว่าความเข้มข้นก๊าซแอมโมเนีย 2 เท่า ส่งผลให้ประสิทธิภาพการกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ลดลงเหลือ 86 และ 80 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ในขณะที่ประสิทธิภาพการกำจัดก๊าซแอมโมเนียยังอยู่ในช่วง 97–98 เปอร์เซ็นต์

บรรณานุกรม :
ฌานี วงศ์วุฑฒิ . (2554). การกำจัดก๊าซแอมโมเนียและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในอากาศพร้อมกันโดยใช้เครื่องกรองชีวภาพชนิดปุ๋ยหมัก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฌานี วงศ์วุฑฒิ . 2554. "การกำจัดก๊าซแอมโมเนียและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในอากาศพร้อมกันโดยใช้เครื่องกรองชีวภาพชนิดปุ๋ยหมัก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฌานี วงศ์วุฑฒิ . "การกำจัดก๊าซแอมโมเนียและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในอากาศพร้อมกันโดยใช้เครื่องกรองชีวภาพชนิดปุ๋ยหมัก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
ฌานี วงศ์วุฑฒิ . การกำจัดก๊าซแอมโมเนียและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในอากาศพร้อมกันโดยใช้เครื่องกรองชีวภาพชนิดปุ๋ยหมัก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.