ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดตารางการซ้อมดนตรีสำหรับปัญหาขนาดใหญ่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดตารางการซ้อมดนตรีสำหรับปัญหาขนาดใหญ่
นักวิจัย : นพปฎล สกุลสม
คำค้น : แมทแลบ , การกำหนดลำดับงาน , ฮิวริสติกอัลกอริทึม , แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ , การแสดงดนตรี -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/26829
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการจัดตารางซ้อมดนตรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรเพลงสำหรับการซ้อมในแต่ละวันเพื่อให้มีจำนวนวันโดยรวมที่นักดนตรีแต่ละคนต้องมาสถานที่ซ้อมน้อยที่สุด และจัดลำดับเพลงเพื่อให้เวลาทั้งหมดที่นักดนตรีอยู่ในสถานที่ซ้อมโดยที่ไม่ได้ทำการซ้อมมีค่าน้อยที่สุด เนื่องจากความซับซ้อนของปัญหาทำให้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวใช้เวลาในการหาคำตอบเพิ่มขึ้นอย่างมากในการหาคำตอบเมื่อปัญหามีขนาดใหญ่ขึ้น จึงเกิดแนวคิดในการ แบ่งปัญหาออกเป็น 2 ส่วน โดยใช้วิธีการฮิวริสติกส์ซึ่งพัฒนาขึ้นจากวิธีการออกแบบการผลิตแบบเซลล์จัดสรรเพลงสำหรับการซ้อมในแต่ละวันและแบ่งปัญหาเดิมซึ่งมีการซ้อมหลายวันออกเป็นปัญหาย่อยๆปัญหาละ 1 วัน จากนั้นจึงใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์จัดลำดับเพลงสำหรับปัญหาย่อยเหล่านั้น การทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการที่นำเสนอกระทำโดยการเปรียบเทียบค่าวัตถุประสงค์ของวิธีการที่นำเสนอกับค่าคำตอบที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์พบว่าจากการทดสอบ 150 ปัญหาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์พบคำตอบที่ดีที่สุด 137 ปัญหาและ 13 ปัญหาไม่พบคำตอบที่ดีที่สุดภายในเวลา 2 ชั่วโมงในกรณีที่ทุกเพลงมีความยาวเท่ากันและ 12 ชั่วโมงในกรณีที่เพลงมีความยาวแตกต่างกัน โดยวิธีการที่นำเสนอพบคำตอบที่ดีกว่าหรือดีเทียบเท่ากับคำตอบจากแบบจำลองในทุกปัญหา

บรรณานุกรม :
นพปฎล สกุลสม . (2554). การจัดตารางการซ้อมดนตรีสำหรับปัญหาขนาดใหญ่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพปฎล สกุลสม . 2554. "การจัดตารางการซ้อมดนตรีสำหรับปัญหาขนาดใหญ่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพปฎล สกุลสม . "การจัดตารางการซ้อมดนตรีสำหรับปัญหาขนาดใหญ่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
นพปฎล สกุลสม . การจัดตารางการซ้อมดนตรีสำหรับปัญหาขนาดใหญ่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.