ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ.2012

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ.2012
นักวิจัย : อภิวัฒน์ ปัญญามี
คำค้น : เทนนิส , เทนนิส -- การแข่งขัน , การบริหารการกีฬา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฑา ติงศภัทิย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28191
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012 ในด้านทรัพยากรในการจัดการ (4 M’s) กระบวนการจัดการ (POSDCoRB) และความพึงพอใจของผู้ฝึกสอนและนักกีฬาในการจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร ซึ่งประชากรในการวิจัยครั้งนี้มีจำนวน 86 คน เป็นบุคลากรที่มีส่วนดูแลรับผิดชอบในการจัดการแข่งขัน จำนวน 50 คน ผู้ฝึกสอนจำนวน 4 คน นักกีฬาจำนวน 32 คน โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามชุดที่ 1 เพื่อศึกษาทรัพยากรในการจัดการและกระบวนการจัดการ ซึ่งสอบถามจากบุคลากรที่มีส่วนดูแลรับผิดชอบในการจัดการแข่งขัน และแบบสอบถามชุดที่ 2 เพื่อศึกษาความพึงใจของผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ในการจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012 ดำเนินการวิจัยโดยการส่งแบบสอบถามให้ประชากรตอบ และทำการสัมภาษณ์ผู้บริหารงานด้านการจัดการแข่งขัน จำนวน 3 คน หลังจากนั้น นำข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยนำมาแจกแจงความถี่ และคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสรุปผลการสัมภาษณ์ในรูปความเรียง ผลการวิจัย 1. การจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012 ในส่วนทรัพยากรในการจัดการและกระบวนการจัดการโดยรวมอยู่ในระดับดี 2. ความพึงใจของผู้ฝึกสอนและนักกีฬาในการจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012 โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก

บรรณานุกรม :
อภิวัฒน์ ปัญญามี . (2554). การศึกษาการจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ.2012.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิวัฒน์ ปัญญามี . 2554. "การศึกษาการจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ.2012".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิวัฒน์ ปัญญามี . "การศึกษาการจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ.2012."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
อภิวัฒน์ ปัญญามี . การศึกษาการจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ.2012. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.