ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของญี่ปุ่นในการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในลาว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของญี่ปุ่นในการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในลาว
นักวิจัย : กฤติยา เพียพยัคฆ์
คำค้น : ญี่ปุ่น -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ , ลาว -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ , ญี่ปุ่น -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ลาว , ลาว -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ญี่ปุ่น
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กุลลดา เกษบุญชู-มี๊ด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28185
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์บทบาทของญี่ปุ่นในการเปิดเสรีทาง เศรษฐกิจในลาว ตั้งแต่ปี 1986 ประเด็นหลักคือการศึกษาการทำงานของทุนนิยม โดยมอง ว่าเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่อยู่เบื้องหลังบทบาทของญี่ปุ่นในประเทศต่างๆ ในภูมิภาครวมถึง ประเทศลาว ซึ่งผู้เขียนจะทำการศึกษา แนวทางการศึกษานี้เป็นการท้าทายต่อทฤษฎี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแนวสัจนิยมและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ในการศึกษา บทบาทของทุนนิยม ประเด็นสำคัญคือการพิจารณาว่าแต่ละประเทศอยู่ในสถานะใดของ ระบบทุนนิยมโลก กรณีนี้ญี่ปุ่นอยู่ในฐานะศูนย์กลางทุนนิยมในภูมิภาคเอเชีย ในขณะที่ลาว เป็นประเทศด้อยพัฒนาที่ชายขอบ บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงมีความสำคัญมากขึ้นหลังจากที่ญี่ปุ่น ประสบความสำเร็จในการสร้างบูรณาการทางเศรษฐกิจแก่ประเทศสมาชิกดั้งเดิมของอาเซียน โดยสามารถเป็นทั้งแหล่งทรัพยากรและตลาดให้แก่ทุนนิยมญี่ปุ่น ในกรณีของลาว ญี่ปุ่น แสดงบทบาทโดยการให้ช่วยเหลือแก่ลาวทั้งแบบทวิภาคี และผ่านธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่ง เอเชีย (Asian Development Bank; ADB) เป็นการดึงลาวให้เข้าไปมีบทบาทในระบบทุนนิยม ที่ญี่ปุ่นเป็นศูนย์กลาง โดยวางลาวไว้ในตำแหน่งตัวเชื่อมทางกายภาพระหว่างประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และให้เป็นแหล่งความมั่นคงทางพลังงานไม่ใช่เพียงให้แก่ประเทศ ลุ่มแม่น้ำโขงเท่านั้น แต่ต่อเนื่องไปยังสมาชิกดั้งเดิมของอาเซียน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุนนิยมที่ ขับเคลื่อนโดยญี่ปุ่นทำงานได้ดีขึ้น

บรรณานุกรม :
กฤติยา เพียพยัคฆ์ . (2554). บทบาทของญี่ปุ่นในการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในลาว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤติยา เพียพยัคฆ์ . 2554. "บทบาทของญี่ปุ่นในการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในลาว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤติยา เพียพยัคฆ์ . "บทบาทของญี่ปุ่นในการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในลาว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
กฤติยา เพียพยัคฆ์ . บทบาทของญี่ปุ่นในการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในลาว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.