ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของการแข่งขันเทนนิส พีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น 2553

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของการแข่งขันเทนนิส พีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น 2553
นักวิจัย : สุนทรี อาภานุกูล
คำค้น : การประชาสัมพันธ์ , การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า , เทนนิส -- การแข่งขัน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฑา ติงศภัทิย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/27861
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

การวิจัยครั้งมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากลยุทธ์ และกลวิธีในการประชาสัมพันธ์ของการแข่งขันเทนนิส พีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น 2553 โดยศึกษากลยุทธ์ขององค์กรที่จัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น 2553 และเอกสารจากการประชาสัมพันธ์ของการแข่งขัน ระเบียบงานวิจัยที่ใช้ในการศึกษาคือ การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกฝ่ายประชาสัมพันธ์ของผู้จัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น 2553 และเอกสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน ผลการวิจัย กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของการจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น 2553 ได้แก่ 1.กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า 4 กลุ่ม ประกอบด้วยบริษัทแม่ (กลุ่มบริษัท บีอีซี เวิล์ด), กลุ่มผู้สนับสนุน, กลุ่มสื่อมวลชน, กลุ่มลูกค้า ด้วยกลวิธีการจัดกิจกรรมพิเศษ การให้ของตอบแทนลูกค้า 2.กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์ของตัวองค์กรที่ดี ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ และไว้วางใจ ให้เห็นว่า เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขัน

บรรณานุกรม :
สุนทรี อาภานุกูล . (2554). การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของการแข่งขันเทนนิส พีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น 2553.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุนทรี อาภานุกูล . 2554. "การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของการแข่งขันเทนนิส พีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น 2553".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุนทรี อาภานุกูล . "การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของการแข่งขันเทนนิส พีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น 2553."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
สุนทรี อาภานุกูล . การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของการแข่งขันเทนนิส พีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น 2553. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.