ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการแต่งกายเซ็กซี่ของวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการแต่งกายเซ็กซี่ของวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : กุลชา สุนทรสิงห์
คำค้น : แฟชั่น , วัยรุ่น , ค่านิยมในวัยรุ่น , การแต่งกาย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปรมะ สตะเวทิน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/26146
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และการแต่งกายเซ็กซี่ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย t-test หรือ One - Way ANOVA และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ประมวลผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS ซึ่งผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1.ผู้ที่มีอายุ การศึกษา และรายได้แตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการแต่งกายเซ็กซี่แตกต่างกัน 2.การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการแต่งกายเซ็กซี่ มีความสัมพันธ์เชิงลบกับทัศนคติต่อการแต่งกายเซ็กซี่ 3.ทัศนคติต่อการแต่งกายเซ็กซี่ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการแต่งกายเซ็กซี่

บรรณานุกรม :
กุลชา สุนทรสิงห์ . (2551). การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการแต่งกายเซ็กซี่ของวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กุลชา สุนทรสิงห์ . 2551. "การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการแต่งกายเซ็กซี่ของวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กุลชา สุนทรสิงห์ . "การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการแต่งกายเซ็กซี่ของวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
กุลชา สุนทรสิงห์ . การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการแต่งกายเซ็กซี่ของวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.