ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จีนกับการให้ความช่วยเหลือโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านระหว่าง ค.ศ. 1988-2008

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : จีนกับการให้ความช่วยเหลือโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านระหว่าง ค.ศ. 1988-2008
นักวิจัย : เอกสิทธิ์ พงษ์ไสว
คำค้น : พลังงานนิวเคลียร์ -- อิหร่าน , จีน -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- อิหร่าน , จีน -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- อิหร่าน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไชยวัฒน์ ค้ำชู , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/26142
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาจีนกับความช่วยเหลือโครงการนิวเคลียร์อิหร่านระหว่างปีค.ศ.1988-2008 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงเหตุผลของการให้ความช่วยเหลือของจีนต่อโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน โดยผู้วิจัยใช้แนวคิดการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ (Foreign Aids) มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ จากการศึกษาพบว่า ภายหลังสิ้นสุดสงครามอิรัก-อิหร่าน ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนและอิหร่านเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ จีนได้เข้ามามีบทบาทในอิหร่านภายหลังสงครามผ่านการให้ความช่วยเหลือการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ การให้กู้ยืมเงิน รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน แต่เมื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 การให้ความช่วยเหลือของจีนแก่โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้กลายเป็นปัญหาในเวทีระหว่างประเทศจีนได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านมีจุดประสงค์เพื่อสันติและอิหร่านมีสิทธิในการมีโครงการนิวเคลียร์ พร้อมทั้งไม่เห็นด้วยกับนานาประเทศในการออกมติคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่าน การให้ความช่วยเหลือของจีนต่อโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านตั้งแต่ค.ศ.1988-2008 นั้น สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เปิดประเทศเป็นต้นมา ทำให้นโยบายจีนเน้นหนักที่ความมั่นคงด้านพลังงาน ทั้งนี้อิหร่านเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกน้ำมันจึงเปรียบเสมือนตลาดพลังงานที่มั่นคงของจีน ท่ามกลางความสัมพันธ์บนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอันมีผลประโยชน์ร่วม ทำให้ทั้งสองมีความแน่นแฟ้นอย่างมากภายใต้ความร่วมมือทางด้านพลังงานใน 4 ขอบข่ายคือ 1. น้ำมันดิบ 2. แก๊สธรรมชาติ 3. การพัฒนาอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ และ 4.การก่อสร้างท่อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

บรรณานุกรม :
เอกสิทธิ์ พงษ์ไสว . (2554). จีนกับการให้ความช่วยเหลือโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านระหว่าง ค.ศ. 1988-2008.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอกสิทธิ์ พงษ์ไสว . 2554. "จีนกับการให้ความช่วยเหลือโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านระหว่าง ค.ศ. 1988-2008".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอกสิทธิ์ พงษ์ไสว . "จีนกับการให้ความช่วยเหลือโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านระหว่าง ค.ศ. 1988-2008."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
เอกสิทธิ์ พงษ์ไสว . จีนกับการให้ความช่วยเหลือโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านระหว่าง ค.ศ. 1988-2008. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.