ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แบบจำลองการสอนจุลภาคเรื่อง "การใช้สื่อการสอน"

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แบบจำลองการสอนจุลภาคเรื่อง "การใช้สื่อการสอน"
นักวิจัย : สมหญิง กลั่นศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศุภร สุวรรณาศรัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2518
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/25960
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518

ความมุ่งหมาย 1. เพื่อสร้างแบบจำลองทักษะการสอนเรื่อง การใช้สื่อการสอน ในรูปของเทปบันทึกภาพขนาด ½ นิ้ว ให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาคของครูและนิสิตฝึกสอน ในสถาบันฝึกหัดครูต่าง ๆ 2. เพื่อสร้างคู่มือการฝึกทักษะการใช้สื่อการสอนสำหรับนิสิตและอาจารย์นิเทศก์สำหรับใช้ควบคู่กับแบบจำลองทักษะการสอนที่สร้างขึ้นในรูปของเทปบันทึกภาพ 3. เพื่อหาประสิทธิภาพและปรับปรุงแบบจำลองทักษะการสอนที่สร้างขึ้นก่อนนำไปใช้จริง การดำเนินการ 1. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสอนแบบจุลภาคโดยเน้นทักษะการใช้สื่อการสอน 2. กำหนดและสร้างตัวแบบจำลองการสอนในรูปของเทปบันทึกภาพ 1 นิ้ว แล้วถ่ายทอดลงเทปขนาด ½ นิ้ว ขาว – ดำ 3. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8 ท่าน รับรองคุณภาพของแบบจำลองทักษะการสอน ในแง่ของประโยชน์และความเชื่อถือได้ 4. หาประสิทธิภาพของแบบจำลองการสอนที่สร้างขึ้นโดยการนำข้อทดสอบที่สร้างขึ้นเอง โดยวิเคราะห์หาความยากง่ายและอำนาจจำแนกแล้ว เรื่องการใช้สื่อการสอนไปทดสอบกับนิสิตครุศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ที่เรียนวิชาพฤติกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาจำนวน 30 คน โดยการสุ่มตัวอย่าง เพื่อประเมินผลครั้งแรก หลังจากนั้น 10 วันนำเทปบันทึกภาพจำลองการสอนมาเปิดเล่นกลับให้นิสิตกลุ่มเดิมดู หลังจากนิสิตดูทักษะการสอนจบลงก็จะทำข้อทดสอบชุดเดิมเพื่อประเมินผลครั้งหลัง หาค่าความแตกต่างของความมีนัยสำคัญทางงสถิติที่ระดับ 0.01 ด้วยการทดสอบค่า ที ( t – test ) ผลการวิจัย 1. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารับรองคุณภาพของแบบจำลองการสอนและรับรองว่า โดยเฉลี่ยทั้งเนื้อหา ทักษะการสอนและเทคนิคการถ่ายทำอยู่ในเกณฑ์ดี 2. คะแนนการทดสอบโดยเฉลี่ยของนิสิตก่อนและหลังการทดลองใช้แบบจำลองการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กล่าวคือ นิสิตที่ชมเทปบันทึกภาพแบบจำลองการสอนแล้วมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อการสอนเพิ่มขึ้น ข้อเสนอแนะ 1. วิจัยเพื่อติดตามผล และการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจำลองกับนิสิตฝึกสอน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมให้ทำการฝึกสอนในชั้นเรียนปกติ อีกกลุ่มหนึ่งให้ฝึกทักษะการสอนจากแบบจำลองทักษะการสอนจุลภาคว่าทั้งสองกลุ่มมีพัฒนาการในการสอนแตงต่างกันหรือไม่ 2. ควรจะได้มีการจัดตั้งคลีนิคการสอนแบบจุลภาคในสถาบันฝึกหัดครูเพื่อช่วยเหลือครูประจำการ และนิสิตฝึกสอนที่มีปัญหาในการสอน 3. หาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อการใช้การสอนแบบจุลภาคปรับปรุงคุณภาพการสอนของครูและนิสิตฝึกสอนในการสอนระดับชั้นต่าง ๆ

บรรณานุกรม :
สมหญิง กลั่นศิริ . (2518). แบบจำลองการสอนจุลภาคเรื่อง "การใช้สื่อการสอน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมหญิง กลั่นศิริ . 2518. "แบบจำลองการสอนจุลภาคเรื่อง "การใช้สื่อการสอน"".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมหญิง กลั่นศิริ . "แบบจำลองการสอนจุลภาคเรื่อง "การใช้สื่อการสอน"."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518. Print.
สมหญิง กลั่นศิริ . แบบจำลองการสอนจุลภาคเรื่อง "การใช้สื่อการสอน". กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2518.