ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่อง สงครามในวรรณคดี สันสกฤต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่อง สงครามในวรรณคดี สันสกฤต
นักวิจัย : สมศิริ มีพานิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปราณี ฬาพานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : 9745681652 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/25956
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530

เนื่องจากในคัมภีร์มหากาพย์รามายณะและมาหาภารตะ ปรากฏเรื่องราวการทำสงครามที่น่าสนใจ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมุ่งหมายที่จะศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสงครามที่ปรากฏในวรรณคดีสันสกฤต คือ มหากาพย์รามายณะ มหาภารตะ รฆุวงศ์ มานวธรรมศาสตร์ อรรถศาสตร์ และหิโตปเทศ วิทยานิพนธ์นี้ แบ่งออกเป็น 5 บท บทแรกเป็นบทนำ ว่าด้วยขอบข่ายและการดำเนินการวิจัย บทที่ 2 ว่าด้วยแนวคิดเรื่องสงครามที่ปรากฏในวรรณคดีสันสกฤต บทที่ 3 เป็นการศึกษาข้อมูลเหตุของสงคราม วิทยานิพนธ์ฉบับนี้กล่าวถึงมูลเหตุแห่งสงคราม และผลกระทบต่อสังคม สงครามเกิดขึ้นได้เพราะการละเมิดสิทธิของผู้อื่น และความจำเป็นที่จะต้องกระทำสงครามเพื่อรักษาความสงบสุขของสังคม มูลเหตุอื่นของสงครามเนื่องมาจากความต้องการมีอำนาจ ทรัพย์สิน อาณาเขต และการแก้แค้น จากนั้นวิทยานิพนธ์ได้กล่าวถึงผลดีแล้วผลเสียของสงคราม บทที่ 4 ว่าด้วยการใช้ยุทธวิธี เพื่อให้ได้ชัยชนะในสงคราม จำเป็นที่จะต้องเริ่มด้วยนโยบายที่มีประสิทธิภาพ มีกองทัพที่แข็งแกร่ง และมีอาวุธที่จะใช้ในการรบ บทที่ 5 เป็นบทสุดท้ายว่าด้วยบทสรุปและข้อเสนอแนะ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าสงครามเป็นภารกิจหลักของกษัตริย์และเป็นนโยบายอย่างหนึ่งของกษัตริย์ด้วย มีข้อเสนอแนะให้มีการทำวิจัยเรื่องยุทธวิธีในวรรณคดีสันสกฤต เปรียบเทียบกับยุทธวิธีในวรรณคดีไทย

บรรณานุกรม :
สมศิริ มีพานิช . (2530). การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่อง สงครามในวรรณคดี สันสกฤต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมศิริ มีพานิช . 2530. "การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่อง สงครามในวรรณคดี สันสกฤต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมศิริ มีพานิช . "การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่อง สงครามในวรรณคดี สันสกฤต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. Print.
สมศิริ มีพานิช . การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่อง สงครามในวรรณคดี สันสกฤต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2530.