ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการและปัญหาการใช้สื่อการสอนของคณาจารย์ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการและปัญหาการใช้สื่อการสอนของคณาจารย์ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักวิจัย : สมสมัย พลอินตา
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุกรี รอดโพธิ์ทอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745667196 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/25953
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาความต้องการและปัญหาการใช้สื่อการสอนของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิธีดำเนินการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือ คือแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 156 คน แล้วนำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ โดยหาค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ค่าเฉลี่ย ) และหาค่าร้อยละ ผลการวิจัย 1. ด้านประสบการณ์และความคิดเห็น คณาจารย์ส่วนใหญ่ร้อยละ 73.52 ผลิตสื่อการสอนใช้ และศึกษาหาความรู้ในเรื่องสื่อการสอนด้วยตนเอง แหล่งบริการที่ใช้มากที่สุดคือคณะ และมีความพอใจในบริการที่ใช้อยู่ สำหรับการเพิ่มความรู้เรื่องสื่อการสอน คณาจารย์มีความต้องการเข้ารับการอบรมการใช้สื่อการสอน 2. การศึกษาถึงความต้องการใช้สื่อการสอนเปรียบเทียบกับสภาพที่เป็นอยู่ปรากฏว่า คณาจารย์มีความต้องการสื่อการสอนมากกว่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 3. คณาจารย์ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าปัญหาเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอนที่สำคัญคือการขาดเครื่องมือในการผลิต การขาดบุคลากรช่วยเหลือและห้องเรียนขาดสิ่งอำนวยความสะดวก ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการสื่อการสอนทั้งทางด้านวัสดุและเครื่องมือ และควรมีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานบริการสื่อการสอนในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 2. หน่วยบริการสื่อการสอนควรมีอุปกรณ์สื่อสารที่จำเป็นมากพอที่จะใช้ได้อย่างสม่ำเสมอ และควรเพิ่มงบประมาณสำหรับจัดซื้อให้พอเพียง 3. บุคลากรในหน่วยบริการควรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในสาขานี้โดยตรงเพื่อที่จะได้ให้ความช่วยเหลือในการผลิต และให้คำปรึกษาในการใช้สื่อการสอน นอกจากนี้ควรที่จะมีการปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้สูงขึ้น

บรรณานุกรม :
สมสมัย พลอินตา . (2529). ความต้องการและปัญหาการใช้สื่อการสอนของคณาจารย์ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมสมัย พลอินตา . 2529. "ความต้องการและปัญหาการใช้สื่อการสอนของคณาจารย์ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมสมัย พลอินตา . "ความต้องการและปัญหาการใช้สื่อการสอนของคณาจารย์ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
สมสมัย พลอินตา . ความต้องการและปัญหาการใช้สื่อการสอนของคณาจารย์ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.