ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของสมาชิกชุมนุมเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย องค์ประกอบด้านโรงเรียนและสภาพการดำเนินงานของชุมนุม กับลักษณะความเป็นผู้นำของสมาชิกชุมนุม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของสมาชิกชุมนุมเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย องค์ประกอบด้านโรงเรียนและสภาพการดำเนินงานของชุมนุม กับลักษณะความเป็นผู้นำของสมาชิกชุมนุม
นักวิจัย : สร้อยสุดา ปิ๋วสวัสดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745666114 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/25932
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะความเป็นผู้นำแบบเสรีนิยม แบบประชานิยม แบบอัตนิยม – ก้าวร้าว และแบบอัตนิยม – ยอมตาม ของสมาชิกชุมนุมเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยที่เป็นเกษตรกรระดับเขต กับเกษตรระดับหน่วยและค้นหากลุ่มตัวพยากรณ์จากภูมิหลังของสมาชิก องค์ประกอบด้านโรงเรียนและสภาพการดำเนินงานของชุมนุมที่สัมพันธ์กับลักษณะความเป็นผู้นำทั้ง 4 แบบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษามี 5 กลุ่ม คือ ( 1 ) กลุ่มสมาชิกชุมนุมเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยที่เป็นเกษตรกรระดับเขต จำนวน 104 คน ( 2 ) กลุ่มเกษตรกรระดับหน่วย จำนวน 380 คน ( 3 ) กลุ่มผู้ปกครองของสมาชิก ช.ก.ท. จำนวน 351 คน ( 4 ) กลุ่มหัวหน้าสถานศึกษาของโรงเรียน จำนวน 27 คน ( 5 ) กลุ่มครูอาจารย์หมวดวิชาเกษตรกรรม จำนวน 71 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 4 ชนิดคือ ( 1 ) แบบประเมินความสามารถในการเป็นผู้นำ ( 2 ) แบบสอบถามภูมิหลังของสมาชิก ( 3 ) แบบสำรวจองค์ประกอบด้านโรงเรียนและ ( 4 ) แบบสอบถามสภาพการดำเนินงานของชุมนุม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. เกษตรกรระดับเขตมีลักษณะความเป็นผู้นำแบบประชานิยมสูงกว่าเกษตรกรระดับหน่วย แต่เกษตรกรระดับหน่วยมีลักษณะความเป็นผู้นำแบบเสรีนิยมและแบบอัตนิยม – ก้าวร้าว สูงกว่า เกษตรกรระดับเขต ทั้งเกษตรกรระดับเขตและเกษตรกรระดับหน่วยมีลักษณะผู้นำแบบอัตนิยม – ยอมตามไม่แตกต่างกัน 2. ตัวแปรทำนายที่สำคัญของลักษณะความเป็นผู้นำแบบเสรีนิยมของสมาชิก ช.ก.ท. มีตัวแปร 3. ตัว คือ สมาชิก ช.ก.ท. เป็นคณะกรรมการงาน ช.ก.ท. ระดับเขต การอบรมของครูเกษตร และสมาชิก ช.ก.ท. เป็นคณะกรรมการ ช.ก.ท. ของโรงเรียน 3. ตัวแปรทำนายที่สำคัญของลักษณะความเป็นผู้นำแบบประชานิยมของสมาชิก ช.ก.ท. มีตัวแปร 6 ตัว คือ ระดับผลการเรียนเฉลี่ยของสมาชิก การมีที่ดินถือครองของผู้ปกครอง สมาชิก ช.ก.ท. มีผลงานการแข่งขันทักษะงาน ช.ก.ท. ระดับเขต สมาชิก ช.ก.ท. เป็นคณะกรรมการงาน ช.ก.ท. ระดับเขต พฤติกรรมการสอนของครูเกษตร และผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้าง 4. ตัวแปรทำนายที่สำคัญของลักษณะความเป็นผู้นำแบบอัตนิยม – ก้าวร้าวของสมาชิก ช.ก.ท. 6 ตัว คือ ระดับการเรียนเฉลี่ยของสมาชิก จำนวนปีที่ทำการสอนของครูเกษตร ขนาดของ ช.ก.ท. วุฒิการศึกษาของครูเกษตร สมาชิก ช.ก.ท. ทำโครงการเกษตรด้านสัตวบาลและสภาพแวดล้อมด้านเกษตรกรรมของโรงเรียน 5. ตัวแปรทำนายที่สำคัญของลักษณะความเป็นผู้นำแบบอัตนิยม-ยอมตาม ของสมาชิก ช.กท. มีตัวแปร 3 ตัว คือ สภาพการดำเนินงานของ ช.ก.ท. สมาชิก ช.ก.ท. ทำโครงการเกษตรทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน และสภาพแวดล้อมด้านเกษตรกรรมของโรงเรียน

บรรณานุกรม :
สร้อยสุดา ปิ๋วสวัสดิ์ . (2529). ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของสมาชิกชุมนุมเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย องค์ประกอบด้านโรงเรียนและสภาพการดำเนินงานของชุมนุม กับลักษณะความเป็นผู้นำของสมาชิกชุมนุม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สร้อยสุดา ปิ๋วสวัสดิ์ . 2529. "ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของสมาชิกชุมนุมเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย องค์ประกอบด้านโรงเรียนและสภาพการดำเนินงานของชุมนุม กับลักษณะความเป็นผู้นำของสมาชิกชุมนุม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สร้อยสุดา ปิ๋วสวัสดิ์ . "ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของสมาชิกชุมนุมเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย องค์ประกอบด้านโรงเรียนและสภาพการดำเนินงานของชุมนุม กับลักษณะความเป็นผู้นำของสมาชิกชุมนุม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
สร้อยสุดา ปิ๋วสวัสดิ์ . ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของสมาชิกชุมนุมเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย องค์ประกอบด้านโรงเรียนและสภาพการดำเนินงานของชุมนุม กับลักษณะความเป็นผู้นำของสมาชิกชุมนุม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.