ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการจัดการของสถานอนามัยเด็ก-กลาง นนทบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการจัดการของสถานอนามัยเด็ก-กลาง นนทบุรี
นักวิจัย : สยุมพร รัตนวิทย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรหมพิไล คุณาพันธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/25925
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พณ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

เด็กก่อนวัยเรียนนับเป็นประชากรกลุ่มหนึ่งที่สำคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของประเทศ แต่เด็กในวัยนี้ส่วนมากกำลังประสบปัญหาที่สำคัญอันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพและสุขอนามัยที่ดีในอนาคต ปัญหาดังกล่าวคือ ปัญหาด้านโภชนาการ ซึ่งมักเกิดกับเด็กจากครอบครัวที่ยากจนในแหล่งเสื่อมโทรมหรือชนบทที่ห่างไกล และปัญหาด้านอนามัยซึ่งเนื่องมาจากการได้รับบริการด้านสุขอนามัยไม่ทั่วถึง เด็กจึงมีภาวะเสี่ยงต่อการติดโรคและมีอัตราการป่วยและตายสูง รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กก่อนวัยเรียนอย่างจริงจังเมื่อไม่นานมานี้ จึงพยายามที่จะแก้ไขโดยเร่งด่วน การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการศึกษานโยบายของรัฐบาลในการที่จะปรับปรุงสุขอนามัยของเด็กก่อนวัยเรียน และนำกรณีของสถานอนามัยเด็ก – กลาง นนทบุรี ขึ้นมาพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการให้บริการ เพื่อเป็นแนวทางให้เห็นขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน นอกจากนี้แล้วได้ออกแบบสอบถามเพื่อศึกษาถึงความเห็นเกี่ยวกับบริการและการดำเนินงานของสถานอนามัยเด็ก – กลาง นนทบุรี จากผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องอีกด้วย จากการศึกษาพบว่า การดำเนินงานของสถานอนามัยเด็ก –กลาง ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงดูเด็กที่เข้ามารับบริการให้มีสุขอนามัยโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี แต่กระนั้นก็ยังไม่สามารถบรรลุตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างสมบูรณ์นัก ทั้งนี้เพราะการดำเนินงานดังกล่าวเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เพียงส่วนน้อยเท่านั้น นอกจากนี้ยังประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดองค์การที่มีการแบ่งลักษณะงานต่าง ๆ อย่างสับสน การขาดแคลนเจ้าหน้าที่ การประเมินผลที่ขาดประสิทธิภาพ และอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นมีไม่เพียงพอ ซึ่งปัญหาที่สำคัญ ๆ เหล่านี้ควรได้รับการพิจารณาแก้ไขต่อไป วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขและปรับปรุงไว้โดยให้มีการติดตามสุขภาพเด็กในชุมชน และปรับปรุงระบบการคัดเลือกเด็กเพื่อคัดเลือกเด็กที่เป็นเป้าหมายก่อนอื่น ควรขยายขอบเขตการให้บริการโดยจัดบริการในลักษณะที่สามารถยืดหยุ่นได้ในพื้นที่ดำเนินการต่าง ๆ อาทิ เช่น การเลี้ยงอาหารเด็กในชุมชน และการเยี่ยมบ้านเพื่อบริการ ทางด้านการจัดแบ่งงานนั้นก็ควรให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฎิบัติจริง มีการจัดสรรเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะงาน และควรสนับสนุนในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ควรแสวงหาความร่วมมือจากชุมชนในด้านต่าง ๆ และสนับสนุนผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยงานบริการแก่เด็ก

บรรณานุกรม :
สยุมพร รัตนวิทย์ . (2524). การศึกษาการจัดการของสถานอนามัยเด็ก-กลาง นนทบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สยุมพร รัตนวิทย์ . 2524. "การศึกษาการจัดการของสถานอนามัยเด็ก-กลาง นนทบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สยุมพร รัตนวิทย์ . "การศึกษาการจัดการของสถานอนามัยเด็ก-กลาง นนทบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
สยุมพร รัตนวิทย์ . การศึกษาการจัดการของสถานอนามัยเด็ก-กลาง นนทบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.