ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครู เกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดี จากการจัดกิจกรรมนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 6

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครู เกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดี จากการจัดกิจกรรมนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 6
นักวิจัย : สวัสดิ์ นิเทศวรวิทย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญมี เณรยอด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : 9745634212 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/25923
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูเกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดีจากการจัดกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 6 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูเกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดีจากการจัดกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 6 วิธีดำเนินการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่างประชากร 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 189 คน ครูจำนวน 375 คน รวมเป็นประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ทั้งสิ้น 564 คน ซึ่งเลือกมาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling ) เครื่องมือในการวิจัย ใช้แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดีจากการจัดกิจกรรมนักเรียน โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นเองและนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จากแบบสำรวจที่ส่งไป 564 ฉบับ ได้รับกลับคืนมา 491 ฉบับ หรือร้อยละ 87.05 ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̅ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้ค่าที ( t – test ) ผลการวิจัย ผลการวิจัยพอสรุปได้ดังนี้ 1. เกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมนักเรียนไนปีการศึกษา 2526 พบว่า กิจกรรม ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนในกลุ่มตัวอย่างจัดทุกโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมวิชาการต่าง ๆ ในหลักสูตรและกิจกรรมศาสนามากกว่าร้อยละ 99 ของกิจกรรมทั้งหมด ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ จัดเป็นอันดับรองลงไป และกิจกรรมส่งเสริมการใช้สินค้าไทยเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดน้อยที่สุด 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดีในแต่ละกิจกรรมพบว่า กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดลักษณะความเป็นพลเมืองดีในระดับมากทุก ๆ ด้าน รวมทั้ง 36 ด้าน ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ก่อให้เกิดความเป็นพลเมืองดีในระดับมากบางลักษณะ ส่วนกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมทัศนศึกษาที่ก่อให้เกิดลักษณะความเป็นพลเมืองดีในระดับมากมีน้อย 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามความคิดของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดีในแต่ละลักษณะทั้ง 36 ด้าน พบว่า ลักษณะความเป็นพลเมืองดีด้านความจงรักภัคดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และด้านความภูมิใจในความเป็นไทยเป็นลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่สามารถเกิดขึ้นในระดับมากในทุก ๆ กิจกรรมที่จัด ส่วนลักษณะด้านอื่น ๆ เกิดในระดับมากในบางกิจกรรม 4. ในการวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเกือบทุกกิจกรรมที่จัด ยกเว้นกิจกรรมการใช้ห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมการใช้สินค้าไทยและกิจกรรมนันทนาการ

บรรณานุกรม :
สวัสดิ์ นิเทศวรวิทย์ . (2527). ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครู เกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดี จากการจัดกิจกรรมนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 6.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สวัสดิ์ นิเทศวรวิทย์ . 2527. "ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครู เกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดี จากการจัดกิจกรรมนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 6".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สวัสดิ์ นิเทศวรวิทย์ . "ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครู เกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดี จากการจัดกิจกรรมนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 6."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
สวัสดิ์ นิเทศวรวิทย์ . ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครู เกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดี จากการจัดกิจกรรมนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 6. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.