ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผลการเรียนในโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร ระดับประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 7

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลการเรียนในโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร ระดับประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 7
นักวิจัย : สวัสดิ์ จิตต์จนะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญมี เณรยอด
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : 9745624047 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/25922
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาความเข้าใจในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมิลผลการเรียนตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 พ.ศ. 2524 ของครูโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร ที่สอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 4 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ในโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร เกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติในการประเมินผลการเรียน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 พ.ศ. 2524 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ในโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 พ.ศ. 2524 วิธีดำเนินการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริหารและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ปีการศึกษา 2525 ในโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร ในเขตการศึกษา 7 ทุกคน ประกอบด้วยผู้บริหาร 67 คน ครู 336 คน รวม 403 คน ข้อมูลเก็บรวบรวมโดยการให้ผู้ที่เป็นประชากรตอบแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเอง ซึ่งมีทั้งคำถามแบบเลือกตอบ แบบสำรวจรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า และคำถามปลายเปิด ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบ – ที สรุปผลการวิจัย ผู้บริหารมีความเข้าใจในระเบียบการประเมินผลอยู่ในระดับค่อนข้างดี และครูมีความเข้าใจอยู่ในระดับพอใช้ ทั้งผู้บริหารและครูมีระดับความเข้าใจในระเบียบการประเมินผลแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารมีความเข้าใจยู่ในระดับดีกว่า สำหรับสภาพการปฏิบัติในการประเมินผลการเรียน ปรากฏผล ดังนี้ ด้านความพร้อมของผู้ประเมิน ครูสามารถสัมภาษณ์ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และสามารถเลือกวิธีประเมินผลได้เหมาะสมกับสิ่งที่ประเมิน ตามลำดับ ด้านวิธีการที่ใช้ในการประเมินผล ครูใช้วิธีการตรวจงานที่ได้มอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติ สังเกตการณ์ร่วมกิจกรรม และสังเกตการณ์ทำงานเป็นกลุ่ม ตามลำดับ ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ครูใช้แบบการตรวจการบ้านละแบบฝึกหัด แบบสัมภาษณ์ตามจุดประสงค์ที่ประเมิน และแบบตรวจผลงานที่มอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติ เป็นเครื่องมือประเมินผล ตามลำดับ ด้านเวลาที่ใช้ประเมินผล ครูใช้เวลาในการประเมินผลไปพร้อมๆกับการสอน ด้านความร่วมมือในการประเมินผล ครูร่วมมือกับครูที่สอนในระดับชั้นเดียวกันดำเนินการประเมินผลทุกอย่าง ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างเครื่องมือประเมินผล โรงเรียนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างเครื่องมือประเมินผลไว้ให้พร้อม และโรงเรียนมีเอกสาร ตำราเกี่ยวกับการประเมินผลให้ครูค้นคว้าอย่างพร้อมมูล ตามลำดับ ด้านเกณฑ์การประเมินผล ครูผู้สอนในระดับชั้นเดียวกัน ช่วยกันตั้งเกณฑ์ขึ้นใช้ ส่วนปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบการประเมินผล ปรากฏผล ดังนี้ ด้านความพร้อมของผู้ประเมินผล ครูประสบปัญหาเกี่ยวกับทักษะในการสร้างแบบประเมินผล สำหรับใช้สำรวจพฤติกรรมของนักเรียนที่บ้านอยู่ในระดับมาก ด้านวิธีการที่ใช้ในการประเมินผลการเรียน ครูประสบปัญหาในการตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียนที่บ้านอยู่ในระดับมาก ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ครูประสบปัญหาการสร้างแบบสำรวจพฤติกรรมนักเรียนที่บ้าน และการสร้างแบบรายงานความรู้สึกของตนเองอยู่ในระดับมาก ด้านเวลาที่ใช้ทำการประเมินผล ครูประสบปัญหาเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการติดตามพฤติกรรมของนักเรียนที่บ้าน และเวลาสำหรับสร้างเครื่องมือประเมินผลอยู่ในระดับมาก ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างเครื่องมือประเมินผล ครูประสบปัญหาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างเครื่องมือประเมินผลในทุกเรื่องอยู่ในระดับมาก ด้านความร่วมมือในการประเมินผล ครูประสบปัญหาความร่วมมือในเรื่องการช่วยติดตามผลจากผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก ด้านเกณฑ์การประเมินผล ครูประสบปัญหาในการตั้งเกณฑ์ประเมินผลอยู่ในระดับน้อย

บรรณานุกรม :
สวัสดิ์ จิตต์จนะ . (2526). การประเมินผลการเรียนในโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร ระดับประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 7.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สวัสดิ์ จิตต์จนะ . 2526. "การประเมินผลการเรียนในโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร ระดับประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 7".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สวัสดิ์ จิตต์จนะ . "การประเมินผลการเรียนในโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร ระดับประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 7."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
สวัสดิ์ จิตต์จนะ . การประเมินผลการเรียนในโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร ระดับประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 7. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.