ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย์ในวิทยาลัยครูในภาคใต้

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย์ในวิทยาลัยครูในภาคใต้
นักวิจัย : สวัสดิ์ สุคนธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญมี เณรยอด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2522
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/25920
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาบทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย์ในวิทยาลัยครูในภาคใต้ 2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาททางการสอน การนิเทศการสอน การค้นคว้าวิจัย การเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ การเป็นที่ปรึกษากิจกรรมเสริมหลักสูตร การให้บริการแก่ชุมชนและสังคม และหน้าที่พิเศษอื่น ๆ ของอาจารย์ในวิทยาลัยครูในภาคใต้ 3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ปรากฏในบทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย์ในวิทยาลัยครูในภาคใต้ วิธีดำเนินการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ผู้บริหารและอาจารย์ทุกคนในวิทยาลัยครูในภาคใต้ทั้ง 5 แห่ง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2521 รวมกลุ่มประชากรทั้งสิ้น 562 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ ( Check list ) และเกณฑ์ประเมินค่า ( Rating scale ) จากแบบสอบถามที่ส่งไปจำนวน 562 ฉบับ ผู้วิจัยได้รับคืนมา 410 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 72.95 และเป็นแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ 22 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 3.91 จึงเหลือแบบสอบถามที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ 388 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 69.04 โดยจำแนกเป็นผู้บริหารจำนวน 118 คน และอาจารย์จำนวน 270 คน และผู้วิจัยนำมาวิเคราะห์โดยวิธี หาค่าร้อยละ ( Percent ) ค่าคะแนนเฉลี่ย ( Mean ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard deviation ) ผลการวิจัย จากการวิจัยครั้งนี้ปรากฏว่า 1. บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย์ในวิทยาลัยครูในภาคใต้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานจริง ปรากฏว่า ผู้บริหารและอาจารย์ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานด้านการสอนอยู่ในเกณฑ์มากเป็นอันดับแรก รองลงมาได้แก่การเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ ส่วนบทบาทด้านการนิเทศการสอน การเป็นที่ปรึกษากิจกรรมเสริมหลักสูตร การให้บริการแก่ชุมชนและสังคม การค้นคว้าวิจัย และหน้าที่พิเศษอื่น ๆ พบว่าผู้บริหารและอาจารย์ปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์น้อยทั้งสิ้น 2. บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย์ในวิทยาลัยครูในภาคใต้เกี่ยวกับ ความคิดเห็น ปรากฏว่า ผู้บริหารและอาจารย์เห็นว่า บทบาทด้านการสอนอยู่ในเกณฑ์สำคัญอย่างยิ่ง ส่วนบทบาทด้านการนิเทศการสอนและการเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ ผู้บริหารและอาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์สำคัญเป็นอันดับแรก รองลงมาได้แก่ บทบาทด้านการค้นคว้าวิจัย ด้านการเป็นที่ปรึกษากิจกรรมเสริมหลักสูตร และการให้การบริการแก่ชุมชนและสังคม ตามลำดับ ส่วนบทบาทในหน้าที่พิเศษอื่น ๆ ผู้บริหารและอาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์สำคัญน้อย 3. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบด้านต่าง ๆ ของอาจารย์ในวิทยาลัยครูในภาคใต้นั้น ปรากฏว่า บทบาทที่เป็นปัญหาและอุปสรรคอยู่ในเกณฑ์มากเป็นอันดับแรกได้แด่ การค้นคว้าวิจัย รองลงมาได้แก่ การให้การบริการแก่ชุมชนและสังคม การสอนและบทบาทในหน้าที่พิเศษอื่น ๆ ตามลำดับ ส่วนการปฏิบัติงานในด้านการนิเทศการสอน การเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและการเป็นที่ปรึกษากิจกรรมเสริมหลักสูตร ผู้บริหารและอาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่า เป็นปัญหาและอุปสรรคอยู่ในเกณฑ์น้อยทั้งสิ้น

บรรณานุกรม :
สวัสดิ์ สุคนธ์ . (2522). บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย์ในวิทยาลัยครูในภาคใต้.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สวัสดิ์ สุคนธ์ . 2522. "บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย์ในวิทยาลัยครูในภาคใต้".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สวัสดิ์ สุคนธ์ . "บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย์ในวิทยาลัยครูในภาคใต้."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522. Print.
สวัสดิ์ สุคนธ์ . บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย์ในวิทยาลัยครูในภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2522.