ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์โครงสร้างของปริมาณวลีในภาษาไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์โครงสร้างของปริมาณวลีในภาษาไทย
นักวิจัย : สรัญญา เศวตมาลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เพียรศิริ วงศ์วิภานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/25918
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาลักษณะโครงสร้างปริมาณวลีในภาษาไทยตามแนวทฤษฎีไวยากรณ์ปริวรรตแปรรูป (Generative Transformational Framework) ที่โนม ชอมสกี้ ( Noam Chomsky ) ได้เสนอไว้ในหนังสือ Aspects of the Theory of Syntax ( 1965 ) โดยจะศึกษาในเรื่องของจำนวนองค์ประกอบของปริมาณวลี และลักษณะความสัมพันธ์ทางวากยสัมพันธ์ที่องค์ประกอบเหล่านั้นมีต่อกัน ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ในรูปของกฎโครงสร้าง ( Phrase Structure Rules ) และกฎแปรรูป ( Transformational Rules ) นอกจากนี้ยังจะได้ศึกษาถึงข้อกำหนดที่เป็นเงื่อนไขการเกิดร่วมของรายคำแต่ละชนิดในปริมาณวลีเดียวกันด้วย ข้อกำหนดนี้จะเสนอในรูปของเงื่อนไขการเกิดร่วม ( Selectional Restriction ) จากผลการวิเคราะห์อาจสรุปได้ว่า ปริมาณวลีในภาษาไทยแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดคือ ปริมาณวลีแสดงปริมาณ และปริมาณวลีแสดงอันดับ สำหรับปริมาณวลีแสดงอันดับนั้น ยังแยกย่อยออกได้เป็น 2 ชนิดคือ ปริมาณวลีแสดงอันดับที่บอกปริมาณได้ และปริมาณวลีแสดงอันดับที่บอกปริมาณไม่ได้ ตามลักษณะโครงสร้างผิว ปริมาณวลีในภาษาไทยจะประกอบด้วยองค์ประกอบเป็นจำนวนทั้งหมด 6 องค์ประกอบ คือองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบและองค์ประกอบขยาย 3 องค์ประกอบ องค์ประกอบทั้งหมดนี้ต่างก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งสามารถสรุปออกมาได้ในรูปของกฎโครงสร้างจำนวน 4 กฎ และกฎแปรรูปจำนวน 7 กฎ นอกจากนี้ยังจะสามารถสรุปข้อกำหนดที่เป็นเงื่อนไขการเกิดร่วมของรายคำแต่ละชนิดได้อีกเป็นจำนวน 22 ข้อ

บรรณานุกรม :
สรัญญา เศวตมาลย์ . (2525). การวิเคราะห์โครงสร้างของปริมาณวลีในภาษาไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สรัญญา เศวตมาลย์ . 2525. "การวิเคราะห์โครงสร้างของปริมาณวลีในภาษาไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สรัญญา เศวตมาลย์ . "การวิเคราะห์โครงสร้างของปริมาณวลีในภาษาไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
สรัญญา เศวตมาลย์ . การวิเคราะห์โครงสร้างของปริมาณวลีในภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.