ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอแนวทางการนิเทศการสอนครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอแนวทางการนิเทศการสอนครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี
นักวิจัย : สรรเสริญ สุวรรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นิพนธ์ ไทยพานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : 9745676985 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/25913
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาสภาพความพร้อมเกี่ยวกับปัจจัยในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี 2. เพื่อศึกษาสภาพความพร้อมของครูเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี 3. เพื่อนำเสนอแนวทางการนิเทศการสอนครูผู้สอนภาษอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี วิธีดำเนินการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นครูภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 156 คน โดยแยกเป็นครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ 7 คน โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง 9 คน โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 97 คน และโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมาก 43 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามและแบบวัดความรู้ความเข้าใจ ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 ท่าน และได้ส่งแบบสอบถามและแบบวัดความรู้ความเข้าใจไปยังประชากรที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 156 ฉบับ ได้รับคืน จำนวน 156 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย 1. สภาพความพร้อมในการสอนของครูภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการสนับสนุนการสอน 1.1 ด้านผู้บริหาร ในโรงเรียนประถมศึกษาทั้ง 4 ขนาด ครูภาษาอังกฤษได้รับการสนับสนุนด้านขวัญและกำลังใจจากผู้บริหารดีมาก และในการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจด้านการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ผู้บริหารให้การสนับสนุนน้อย ส่วนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก และ โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมาก ผู้บริหารให้การส่งเสริมดีมาก ในโรงเรียนประถมศึกษาทั้ง 4 ขนาด ครูภาษาอังกฤษได้รับความรู้ ความเข้าใจและช่วยเหลือด้านการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งได้รับบริการหนังสือและข่าวสารเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนจากผู้บริหารน้อย ทำให้ต้องศึกษาหาความรู้เอง ซึ่งอาจไม่ถูกต้องประกอบกับขาดเอกสารสำหรับใช้ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 1.2ด้านห้องสมุด ในโรงเรียนประถมศึกษาทั้ง 4 ขนาด ในห้องสมุดมีหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ และหนังสือคู่มือการสอนภาษาอังกฤษไว้ให้ไม่เพียงพอกับความต้องการในการใช้ของครูและนักเรียน ทำให้การสอนอาจไม่บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่กำหนดไว้ 1.3 ด้านสื่อการเรียนการสอน ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง และ โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมาก ครูภาษาอังกฤษมีความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์การสอนดีมาก ส่วนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ค่อนข้างน้อย ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่จัดวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนไว้ให้อย่างเพียงพอกับความต้องการในการใช้ของครู แต่ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก และโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมาก จำนวนวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอกับความต้องการในการใช้ของครูอาจทำให้การสอนบางเนื้อหาขาดความสมบูรณ์ 1.4 ด้านอาคารสถานที่ ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่และโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง ขนาดของห้องเรียนสะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนน้อย ส่วนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กและโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมาก ขนาดของห้องเรียนสะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และในโรงเรียนประถมศึกษาทั้ง 4 ขนาด ไม่มีปัญหาในเรื่องเสียงรบกวน แสงสว่างในห้องเรียนและบรรยากาศในชั้นเรียน 2. สภาพความพร้อมของนักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ เศรษฐกิจของผู้ปกครองเป็นปัญหาต่อการเรียนการสอนน้อย ส่วนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กและโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมาก เศรษฐกิจของผู้ปกครองเป็นปัญหาต่อการเรียนการสอนมาก ในเรื่องอุปกรณ์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ไม่เป็นปัญหาต่อการเรียนการสอน ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง และโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมากเป็นปัญหาน้อย ส่วนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กเป็นปัญหามาก ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่และโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สุขภาพของนักเรียนเป็นปัญหาต่อการเรียนการสอนน้อย ส่วนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางและโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมากไม่เป็นปัญหาต่อการเรียนการสอน และการมาเรียนของนักเรียนเป็นปัญหาน้อยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่และโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง เป็นปัญหามากในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก และไม่เป็นปัญหาต่อการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กมาก 3. สภาพความพร้อมของครูเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนประถมศึกษาทั้ง 4 ขนาด ครูภาษาอังกฤษมีความรู้ ความเข้าใจในด้านหลักสูตร ด้านวิธีการสอนและเทคนิคการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผลอยู่ในระดับมาก ในด้านเนื้อหาวิชา ครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดเล็กมาก มีความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อย ส่วนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ครูภาษาอังกฤษ มีความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด ในด้านสื่อการเรียนการสอน ครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษาทั้ง 4 ขนาด มีความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง 4. การนำเสนอแนวทางการนิเทศการสอนครูภาษาอังกฤษ เป็นการนำเสนอแนวทางการนิเทศการสอนในรูปของโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมการนิเทศการสอนครูภาษอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษาทุกขนาด จะเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 โดยที่โปรแกรมการนิเทศการสอนสำหรับโรงเรียนทุกขนาดนี้ จะเน้นในเรื่องเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษและสื่อการเรียนการสอน ซึ่งได้มาจากผลของการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามตอนที่ 4

บรรณานุกรม :
สรรเสริญ สุวรรณ์ . (2530). การนำเสนอแนวทางการนิเทศการสอนครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สรรเสริญ สุวรรณ์ . 2530. "การนำเสนอแนวทางการนิเทศการสอนครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สรรเสริญ สุวรรณ์ . "การนำเสนอแนวทางการนิเทศการสอนครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. Print.
สรรเสริญ สุวรรณ์ . การนำเสนอแนวทางการนิเทศการสอนครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2530.