ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ในเขตการศึกษาหนึ่ง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ในเขตการศึกษาหนึ่ง
นักวิจัย : สมาน บุญล้น
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญมี เณรยอด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/25910
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษากระบวนการและกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติในการนำหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ไปใช้ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 1 2. เพื่อศึกษาปัญหาในการนำหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ไปใช้ในเขตการศึกษา 1 วิธีดำเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยบุคคล 3 ฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2523 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตการศึกษา 1 จำนวน 35 โรงเรียน ซึ่งเลือกมาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้น ( Stratified Random Sampling ) บุคลากรทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนใช้ประชากรทุกคน จำนวน 105 คน หัวหน้าหมวดวิชาต่าง ๆ หมวดวิชาละ 1 คน ทุกหมวดวิชา จำนวน 170 คน ครูผู้สอนทุกหมวดวิชา เลือกมาโดยวิธีสุ่มแบบง่าย ( Simple Random Sampling ) หมวดวิชาละ 1 คน จำนวน 280 คน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ เลือกมาโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย ( Simple Random Sampling ) ฝ่ายละ 1 คน ของแต่ละฝ่ายในแต่ละโรงเรียน จำนวน 75 คน รวมกลุ่มตัวอย่างประชากรทั้งสิ้น 630 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเอง มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ ( Check list ) แบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) และแบบปลายเปิด ( Open Ended ) แบบสอบถามทั้งหมดมี 5 ชุด แยกตามบุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล ได้ส่งแบบสอบถามโดยมอบแก่ครูที่มารับการอบรมที่เขตการศึกษา 1 จำนวน 20 โรงเรียน และส่งทางไปรษณีย์ 15 โรงเรียน จำนวน 630 ฉบับ ได้รับคืน จำนวน 586 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 93.01 การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( Mean ) และค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ) ผลการวิจัย กิจกรรมที่ผู้บริหารโรงเรียนส่วนมากได้ปฏิบัติคือ ส่งเสริมการใช้หลักสูตรโดยส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรเป็นส่วนมาก รองลงมาคือจัดสรรงบประมาณประจำปีให้แก่หมวดวิชาต่าง ๆ และจัดครูสอนให้ตรงตามความสามารถและวิชาเอก ปัญหาสำคัญที่ผู้บริหารโรงเรียนพบ คือการจัดหลักสูตรหมวดวิชาการงานและอาชีพเพื่อสนองความต้องการของนักเรียน การจัดตารางสอนและแผนการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรและการขาดความร่วมมือจากครูในการจัดการเรียนการสอนเพื่อปฏิบัติตามหลักสูตร สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติมากในการใช้หลักสูตรของแต่ละฝ่ายคือ เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล ได้ให้คำแนะนำการใช้แบบฟอร์มการวัดผลแก่ครูจัดบริการเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผล จัดระเบียบในการเก็บเอกสารหลักฐานการลงทะเบียนและประเมนผลการเรียน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ได้จัดทำบัญชีหนังสือของห้องสมุด ควบคุมดูแลการใช้ห้องสมุด และจัดควบคุมดูแลรักษาหนังสือและทำเลขหมู่หนังสือ เจ้าหน้าที่แนะแนว ได้จัดบริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการเรียนการเลือกวิชาอาชีพ จัดบริการสนเทศ และจัดให้มีกิจกรรมโฮมรูมโดยครูที่ปรึกษาเป็นประจำ ปัญหาสำคัญที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ พบในการใช้หลักสูตร คือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล พบว่าบุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนและวัดผลไม่เพียงพอ ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในงานทะเบียนวัดผล ขาดการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผลกับฝ่ายต่าง ๆ ส่วนเจ้าหน้าที่ห้องสมุดพบว่างบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ จัดหาหนังสือเรียนและหนังสืออ่านเพิ่มเติมตามหลักสูตรได้ไม่ครบ จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ และเจ้าหน้าที่แนะแนวพบว่าขาดความร่วมมือจากผู้ปกครอง การศึกษาเกี่ยวกับรายวิชาอาชีพในหลักสูตรเพื่อช่วยในการแนะแนวและการแนะนำเกี่ยวกับการเลือกแผนการเรียนกระทำได้ยาก และขาดสถานที่เฉพาะในการแนะแนว หัวหน้าหมวดและครูผู้สอนวิชาต่าง ๆ มีความเห็นเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนสอดคล้องกันว่า เอกสารหลักสูตร เอกสารประกอบและวัสดุอุปกรณ์มีแต่ไม่เพียงพอ ขาดสถานที่เรียนที่เป็นห้องพิเศษเฉพาะหมวดวิชา หมวดวิชาต่าง ๆ ยังคงใช้ห้องเรียนเป็นส่วนมาก ยกเว้นหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะเป็นส่วนมาก และหมวดวิชาพลานามัยที่ใช้สนามเป็นส่วนมาก วิธีการสอนส่วนมากยังคงใช้วิธีการบรรยาย รองลงมาคือสาธิต มดลอง ฝึกทักษะ แก้ปัญหา และปฏิบัติจริง แต่ก็มีเป็นส่วนน้อย วิธีวัดผลส่วนมากใช้วิธีตรวจผลงาน สังเกต สอบข้อเขียนแบบปรนัยและอัตนัยส่วน วิธีการกรอกข้อสอบและให้ระดับคะแนนครูผู้สอนเป็นผู้ออก และให้ระดับคะแนนเองเป็นส่วนมาก ปัญหาที่สำคัญของหัวหน้าหมวดและครูผู้สอนวิชาต่างๆ ในการใช้หลักสูตรได้แก่ ขาดความร่วมมือของครูในหมวดวิชาเพื่อปฏิบัติตามหลักสูตร งบประมาณที่ได้รับในการดำเนินงานตามหมวดวิชาไม่เพียงพอ เอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียนการสอนไม่เพียงพอ หนังสือเรียนและหนังสืออ่านประกอบไม่เพียงพอ/การเปิดสอนรายวิชาต่าง ๆ ตามแผนการเรียนไม่อาจกระทำได้อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เพราะขาดบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่

บรรณานุกรม :
สมาน บุญล้น . (2524). การใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ในเขตการศึกษาหนึ่ง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมาน บุญล้น . 2524. "การใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ในเขตการศึกษาหนึ่ง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมาน บุญล้น . "การใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ในเขตการศึกษาหนึ่ง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
สมาน บุญล้น . การใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ในเขตการศึกษาหนึ่ง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.