ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเรื่อง "การนิเทศแบบคลีนิค" สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเรื่อง "การนิเทศแบบคลีนิค" สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา
นักวิจัย : สมาน อัศวภูมิ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นิพนธ์ ไทยพานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : 9745626422 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/25907
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของโปรแกรมการฝึกอบรมเรื่อง “ การนิเทศแบบคลีนิค “ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา โปรแกรมการฝึกอบรมชุดนี้ประกอบด้วยโปรแกรมย่อย 3 โปรแกรม ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตรการฝึกอบรม ซึ่งมี 3 หน่วยด้วยกันคือ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการนิเทศการศึกษา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการนิเทศแบบคลีนิค และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดการนิเทศแบบคลีนิก และได้ประยุกต์เทคนิคในการจัดการเรียนการสอนแบบโปรแกรมมาใช้เป็นสื่อการจัดการเรียนการสอนในการฝึกอบรม คือ สไลด์ – เทป โปรแกรม ไมโครเลคเชอร์โปรแกรมและแบบเรียนโปรแกรม ส่วนประกอบของโปรแกรมการฝึกอบรมชุดนี้มี 3 อย่างคือ ( 1 ) แบบทดสอบ ซึ่งได้รับการตรวจแก้จากผู้เชี่ยวชาญ 6 ท่าน ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ และได้นำไปทดลองใช้ก่อนนำไปใช้ในการทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรมของโปรแกรมการฝึกอบรมแต่ละชุด ( 2 ) สื่อการเรียนการสอนในแต่ละโปรแกรมย่อยได้แก่ โปรแกรมชุดที่ 1: สไลด์ – เทป โปรแกรมซึ่งประกอบด้วย สไลด์ 65 เฟรม เทปคำบรรยาย 1 ม้วน กระดาษคำตอบสำหรับแบบฝึกหัด 1 ฉบับ และสำเนาคำบรรยาย 1 ฉบับ โปรแกรมชุดที่ 2: ไมโครเลคเชอร์โปรแกรม ประกอบด้วยแผ่นใส 40 แผ่น เทปคำบรรยาย 1 ม้วน กระดาษบันทึกคำบรรยายและทำแบบฝึกหัด 1 ฉบับ และสำเนาคำบรรยาย 1 ฉบับ และโปรแกรมที่3 ประกอบด้วยแบบเรียนโปรแกรม 1 เล่ม และกระดาษคำตอบสำหรับแบบฝึกหัด 1 ฉบับ และ ( 3 ) คู่มือการใช้โปรแกรมการฝึกอบรมโปรแกรมการฝึกอบรม โปรแกรมการฝึกอบรมชุดนี้ได้ทำการทดลองขั้น รายบุคคลกับครูหนึ่งคน และขั้นกลุ่มย่อยกับครู 10 คน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม หลักจากนั้นได้มีการทดลองภาคสนามกับครูระดับมัธยมศึกษาที่สังกัดกรมสามัญศึกษา แระทรวงศึกษาธิการจำนวน 30 คน ผลการทดลองปรากฏว่าโปรแกรมการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 70/70 เกณฑ์ 70 ตัวแรกหมายถึงคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 ของคะแนนซึ่งครูที่รับการฝึกอบรมทำได้ จากการทำแบบฝึกหัดของโปรแกรมการฝึกอบรม และเกณฑ์ 70 ตัวหลัง หมายถึงคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 ของคะแนนทดสอบหลังการฝึกอบรม ส่วนการทดสอบความมีนัยสำคัญของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการฝึกอบรม ปรากฏว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 โดยการทดสอบค่าที ( t – test ) ข้อเสนอแนะ ควรมีการวิจัยและพัฒนาชุดการฝึกทักษะในการจัดการนิเทศแบบคลีนิค ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการฝึกอบรมผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้นิเทศคลีนิคต่อเนื่องกับโปรแกรมการฝึกอบรมชุดนี้

บรรณานุกรม :
สมาน อัศวภูมิ . (2526). การสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเรื่อง "การนิเทศแบบคลีนิค" สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมาน อัศวภูมิ . 2526. "การสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเรื่อง "การนิเทศแบบคลีนิค" สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมาน อัศวภูมิ . "การสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเรื่อง "การนิเทศแบบคลีนิค" สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
สมาน อัศวภูมิ . การสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเรื่อง "การนิเทศแบบคลีนิค" สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.