ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

น้ำในโครงการบ้านจัดสรรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : น้ำในโครงการบ้านจัดสรรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
นักวิจัย : เยี่ยมพันธ์ โชติปัญญา
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จามรี อาระยานิมิตสกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741758766 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/25416
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ภ.สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

จากปัญหาเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อธุรกิจบ้านจัดสรรอย่างต่อเนื่อง หลายโครงการได้นำแนวคิดด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดีมาใช้ในการดึงดูดใจลูกค้า โดยเฉพาะการนำ “น้ำ” เข้ามาเป็นจุดขายของโครงการซึ่งถือว่า เป็นแนวโน้มที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด ประโยชน์ และสภาพปัจจุบันของการใช้พื้นที่รับน้ำในรูปแบบต่างๆ ของหมู่บ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อสรุปแนวทางการใช้น้ำในการวางผังบริเวณ และการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ด้วยวิธีการสำรวจ สังเกตการณ์ ร่วมกับการวิเคราะห์ผังโครงการ ใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยใช้การสำรวจสภาพปัจจุบันทั้งหมด 20 โครงการ กระจายไปตามเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่ามีการใช้น้ำเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือน้ำแบบบึงเส้นยาว 15 โครงการ และ น้ำแบบบึงเป็นจุด 5 โครงการ ผลการศึกษาพบว่า แนวคิดในการนำน้ำมาเป็นองค์ประกอบของการวางผังหมู่บ้านจัดสรร เนื่องจากน้ำช่วยให้โครงการบ้านจัดสรรมีสภาพแวดล้อมที่ดีและสวยงาม ลดต้นทุนการถมที่ดิน ลดต้นทุนในการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนนำมาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดได้เป็นอย่างดี สำหรับประโยชน์ของการใช้น้ำต่อผู้อยู่อาศัยมีหลายด้าน ได้แก่ สุนทรียภาพ นิเวศสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม นันทนาการ เศรษฐกิจและสังคม และวัฒนธรรม ส่วนประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้ดูแลโครงการ ได้แก่ ช่วยแก้ปัญหาที่ลุ่มต่ำ/ป้องกันน้ำท่วม เป็นกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นจุดขายของโครงการ ลดต้นทุนของโครงการ อีกทั้งค่าดูแลรักษาและพัฒนาภูมิทัศน์ที่สร้างความพึงพอใจอื่นๆ ช่วยประหยัดค่าน้ำประปาภายในโครงการ และลดภาระการจัดการค่าใช้จ่ายส่วนกลางเกี่ยวกับพื้นที่น้ำ ผลการศึกษาได้ข้อสรุปว่า ผู้ออกแบบที่ใช้น้ำในการวางผังโครงการ ควรคำนึงถึงข้อดีและข้อจำกัดของน้ำทั้ง 2 ลักษณะว่าส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการอย่างไร ควรมองเห็นน้ำได้จากถนนหลักของโครงการ ชายฝั่งควรมีลักษณะโค้งอิสระ เพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติ และมีน้ำเลื้อยลัดเลาะไปตามแปลงที่อยู่อาศัย อีกทั้งควรมีการกำหนดบริเวณสำหรับการประกอบกิจกรรมนันทนาการทางน้ำที่ชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการของผู้อยู่อาศัย ส่วนผู้ประกอบการหรือผู้ดูแลโครงการ ควรคำนึงถึงประโยชน์ของน้ำจากความต้องการของผู้อยู่อาศัย ไม่ควรห้ามผู้อยู่อาศัยประกอบกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ แต่ควรจัดให้อยู่ในบริเวณที่ควบคุม ตลอดจนคำนึงถึงการป้องกันอันตรายจากการประกอบกิจกรรมทางน้ำด้วย ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า น้ำในรูปแบบบึงเส้นยาวหรือบึงเป็นจุดเป็นแรงดึงดูดใจที่สำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อแปลงที่ดินในโครงการบ้านจัดสรร

บรรณานุกรม :
เยี่ยมพันธ์ โชติปัญญา . (2546). น้ำในโครงการบ้านจัดสรรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เยี่ยมพันธ์ โชติปัญญา . 2546. "น้ำในโครงการบ้านจัดสรรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เยี่ยมพันธ์ โชติปัญญา . "น้ำในโครงการบ้านจัดสรรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
เยี่ยมพันธ์ โชติปัญญา . น้ำในโครงการบ้านจัดสรรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.