ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับสภาพเบื้องต้นของเศษรากมันสำปะหลังในน้ำร้อนอัดความดัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับสภาพเบื้องต้นของเศษรากมันสำปะหลังในน้ำร้อนอัดความดัน
นักวิจัย : ธนกร นวรัตนไพบูลย์
คำค้น : ลิกโนเซลลูโลส , มันสำปะหลัง , เชื้อเพลิงจากของเหลือทิ้งจากการเกษตร , เชื้อเพลิงจากผลิตภัณฑ์พลอยได้ , เชื้อเพลิงเอทานอล , พลังงานชีวมวล , เอทานอลที่ผลิตจากเซลลูโลส
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์ , วรกันต์ บูรพาธนะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28287
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

งานวิจัยนี้ศึกษากระบวนการปรับสภาพเบื้องต้นด้วยน้ำร้อนอัดความดันซึ่งเป็นกรรมวิธีที่ใช้สำหรับปรับสภาพเบื้องต้นชีวมวลชนิดลิกโนเซลลูโลส สำหรับนำไปใช้ในกระบวนการผลิตไบโอเอทานอล โดยในงานวิจัยนี้ได้นำเศษรากมันสำปะหลังมาเป็นวัตถุดิบในการทดลองการปรับสภาพเบื้องต้นในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์ โดยหลังจากการทำการทดลองแล้ว ของเหลวที่ได้จากขั้นตอนการปรับสภาพเบื้องต้น นำไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องโครมาโทกราฟของเหลวประสิทธิภาพสูง เพื่อหาปริมาณน้ำตาลเพนโทส และ เฮกโซส ส่วนของแข็งที่ได้จากขั้นตอนการปรับสภาพเบื้องต้นนำไปผ่านกรรมวิธีการย่อยด้วยเอนไซม์ เพื่อหาประสิทธิภาพของการปรับสภาพเบื้องต้น ตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการปรับสภาพได้แก่อุณหภูมิ ความดัน อัตราส่วนของแข็งต่อน้ำ และ เวลาในการปรับสภาพ โดยขั้นตอนการย่อยด้วยเอนไซม์ใช้เซลลูเลส เพื่อทำการไฮโดรไลซ์เซลลูโลส โดยควบคุมค่า ความเป็นกรด-เบสที่ 4.8 ด้วยบัฟเฟอร์ซิเตรต เป็นเวลา 48 ชั่วโมง โดย ณ ภาวะที่เหมาะสมสำหรับการปรับสภาพเบื้องต้นเศษรากมันสำปะหลังด้วยน้ำร้อนอัดความดัน ทำให้สามารถผลิตน้ำตาลกลูโคสจากขั้นตอนการย่อยด้วยเอนไซม์เซลลูเลสได้ความเข้มข้นสูงสุด 32 กรัมต่อลิตร

บรรณานุกรม :
ธนกร นวรัตนไพบูลย์ . (2554). การปรับสภาพเบื้องต้นของเศษรากมันสำปะหลังในน้ำร้อนอัดความดัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนกร นวรัตนไพบูลย์ . 2554. "การปรับสภาพเบื้องต้นของเศษรากมันสำปะหลังในน้ำร้อนอัดความดัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนกร นวรัตนไพบูลย์ . "การปรับสภาพเบื้องต้นของเศษรากมันสำปะหลังในน้ำร้อนอัดความดัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
ธนกร นวรัตนไพบูลย์ . การปรับสภาพเบื้องต้นของเศษรากมันสำปะหลังในน้ำร้อนอัดความดัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.