ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ค่านิยมที่มีอยู่ในหนังสือเรียนภาษาไทยวิชาบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ค่านิยมที่มีอยู่ในหนังสือเรียนภาษาไทยวิชาบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524
นักวิจัย : พิศมร วัฒนพานิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ฐะปะนีย์ นาครทรรพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745665088 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/25253
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

วัตถุประสงค์ของการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาค่านิยมเรื่องต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหนังสือเรียนภาษาไทยวิชาบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 รายวิชา ท 401-402, ท 503-504 และ ท605-606 ซึ่งได้แก่หนังสือเรียนภาษาไทยชุดวรรณะวิจักษณ์ เล่ม 1-2, ทักษะพัฒนา เล่ม 1-2 และภาษาพิจารณ์ เล่ม 1-2 วิธีดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์โดยใช้แบบวิเคราะห์ค่านิยมซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น และสรุปผลการวิเคราะห์ในรูปความเรียงประกอบตารางแจกแจงความถี่ ผลการวิจัย 1. หนังสือเรียนภาษาไทยวิชาบังคับในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 เล่ม คือ หนังสือวรรณะวิจักษณ์ เล่ม 1-2, ทักษะพัฒนา เล่ม 1-2 และภาษาพิจารณ์ เล่ม 1-2 มีค่านิยมด้านต่าง ๆ สอดแทรกอยู่ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการครองตน ด้านสังคม ด้านจริยธรรม ศาสนาและศีลธรรมและด้านสิ่งแวดล้อมและความงาม และมีเกือบครบทุกรายการที่ผู้วิจัยได้ตั้งประเด็นไว้ โดยมีค่านิยมสอดแทรกอยู่ในหนังสือทั้ง 6 เล่ม 2. มีค่านิยมอยู่ 2 รายการที่ไม่พบอยู่ในหนังสือเล่มใด ๆ คือ ความภูมิใจในตนเอง และความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างเสรีภาพ สมรรถภาพ และ ภราดรภาพให้เกิดขึ้นในสังคม 3. ค่านิยมที่พบมากกว่าค่านิยมอื่น ๆ คือ ค่านิยมด้านการครองตน ความสุภาพ และมีมารยาทดี โดยพบอยู่ในหนังสือทักษะพัฒนา เล่ม 1 มากที่สุด 4. หนังสือภาษาพิจารณ์ เล่ม 2 มีค่านิยมทั้ง 4 ด้านสอดแทรกอยู่มากที่สุด ส่วนหนังสือทักษะพัฒนาเล่ม 1 มีค่านิยมด้านต่าง ๆ สอดแทรกอยู่น้อยที่สุด

บรรณานุกรม :
พิศมร วัฒนพานิช . (2529). การวิเคราะห์ค่านิยมที่มีอยู่ในหนังสือเรียนภาษาไทยวิชาบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิศมร วัฒนพานิช . 2529. "การวิเคราะห์ค่านิยมที่มีอยู่ในหนังสือเรียนภาษาไทยวิชาบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิศมร วัฒนพานิช . "การวิเคราะห์ค่านิยมที่มีอยู่ในหนังสือเรียนภาษาไทยวิชาบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
พิศมร วัฒนพานิช . การวิเคราะห์ค่านิยมที่มีอยู่ในหนังสือเรียนภาษาไทยวิชาบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.