ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร: การศึกษาเฉพาะกรณีของเขตหน่วยศึกษานิเทศก์ หน่วย 6

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร: การศึกษาเฉพาะกรณีของเขตหน่วยศึกษานิเทศก์ หน่วย 6
นักวิจัย : พิมพา นาคสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปานตา ใช้เทียมวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : 9745637823 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/25112
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ของนักเรียนและครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครในเขตหน่วยศึกษานิเทศก์ หน่วย 6 วิธีการดำเนินการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม 2 ฉบับ ฉบับแรกเป็นแบบสอบถามสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และฉบับที่สองเป็นแบบสอบถามสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ซึ่งถามเกี่ยวกับสถานภาพ ปัญหาด้านหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา หลังจากได้นำไปทดลองใช้แล้วได้ปรับปรุงเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และนำไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 490 คน และครูสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 85 คน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตหน่วยศึกษานิเทศก์ หน่วย 6 ทุกโรง ซึ่งเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนได้จำนวนทั้งสิ้น 562 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97.74 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย จากผลของแบบสอบถามทั้งสองชุดพบว่า 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีปัญหาในด้านเนื้อหาและ กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เป็นปัญหาปานกลางและ น้อย 2. ครูสอนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 มีปัญหาในด้านหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ส่วนใหญ่เป็นปัญหาปานกลางและน้อย ที่เป็นปัญหามากคือ เรื่องความสอดคล้องของหลักสูตรกับสภาพแวดล้อมของนักเรียน ด้านเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษในเรื่องการใช้ประโยคได้ถูกต้องตามกาลต่าง ๆ และการฝึกเสียงที่เป็นปัญหาสำหรับนักเรียน

บรรณานุกรม :
พิมพา นาคสุข . (2527). ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร: การศึกษาเฉพาะกรณีของเขตหน่วยศึกษานิเทศก์ หน่วย 6.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพา นาคสุข . 2527. "ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร: การศึกษาเฉพาะกรณีของเขตหน่วยศึกษานิเทศก์ หน่วย 6".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพา นาคสุข . "ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร: การศึกษาเฉพาะกรณีของเขตหน่วยศึกษานิเทศก์ หน่วย 6."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
พิมพา นาคสุข . ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร: การศึกษาเฉพาะกรณีของเขตหน่วยศึกษานิเทศก์ หน่วย 6. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.