ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการเลือกสอนวิชาเลือก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการเลือกสอนวิชาเลือก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ
นักวิจัย : พิมล วิเศษสังข์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญมี เณรยอด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : 9745616087 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/25051
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับความพร้อมในการสอนวิชาเลือกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ 2.เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับด้านความพร้อมในการสอนวิชาเลือก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ 3.เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครู เกี่ยวกับความพร้อมในการสอนวิชาเลือก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในโรงเรียนประถมศึกษา ในเมืองและนอกเมืองจังหวัดศรีสะเกษ วิธีดำเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ผู้บริหารและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแยกประเภท (Stratified Random Sampling) ได้ผู้บริหาร จำนวน 155 คน และครู จำนวน 307 คน รวม ตัวอย่างประชากรทั้งสิ้น 462 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ (Check list) แบบทดสอบ (Test) แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) และแบบปลายเปิด (Open-ended) จากแบบสอบถามที่ส่งไป จำนวน 550 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามคืน 462 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 84.00 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความคิดเห็น โดยให้ค่าซี (Z-test) สรุปผลการวิจัย จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับความพร้อมของครูในด้านความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและวัสดุหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลในวิชาเลือกการงานและพื้นฐานอาชีพ และวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ปรากฏว่าอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน และความเข้าใจของครูในด้านต่างๆ เกี่ยวกับวิชาเลือกดังกล่าว ก็อยู่ในระดับน้อยเช่นเดียวกัน ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับความพร้อมในด้านครูผู้สอน อาคารสถานที่และแหล่งบริการทางวิชาการ และวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียน ในวิชาเลือกการงานและพื้นฐานอาชีพ ปรากฏว่าอยู่ในระดับน้อย เช่น เดียวกันทุกด้าน และไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น .05 ทุกด้าน ส่วนความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังกล่าวในวิชาเลือกภาษาอังกฤษ ก็อยู่ในระดับน้อยเช่นเดียวกันทุกด้านและไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น .05 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนในเมือง เกี่ยวกับความพร้อมของครูในการสอนวิชาเลือกการงานและพื้นฐานอาชีพ และวิชาเลือกภาษาอังกฤษ ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและวัสดุหลักสูตร และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรากฏว่าอยู่ในระดับน้อย ส่วนด้านการวัดและประเมินอยู่ในระดับมาก และความเข้าใจของครูโรงเรียนในเมืองเกี่ยวกับวิชาเลือกการงานและพื้นฐานอาชีพ และภาษาอังกฤษ ด้านความเข้าใจเกี่ยวหลักสูตร และวัสดุหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล ปรากฏว่าอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน และความเข้าใจของครูโรงเรียนนอกเมืองเกี่ยวกับการสอนวิชาเลือกการงานและพื้นฐานอาชีพและภาษาอังกฤษ ก็อยู่ในระดับน้อยเช่นเดียวกัน ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรียนในเมือง และผู้บริหารและครูโรงเรียนนอกเมือง เกี่ยวกับความพร้อมในด้าน ครูผู้สอน อาคารสถานที่และแหล่งบริการทางวิชาการ และวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียน ในวิชาเลือกการงานและพื้นฐานอาชีพ อยู่ในระดับน้อยทุกด้าน และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น .05 เฉพาะด้านอาคารสถานที่และแหล่งบริการทางวิชาการ ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน ความคิดเห็น ในวิชาของผู้บริหารและครูโรงเรียนในเมือง และผู้บริหารและครูโรงเรียนนอกเมือง เกี่ยวกับความพร้อมในด้าน ครูผู้สอน อาคารสถานที่และแหล่งบริการทางวิชาการและวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียน ในวิชาเลือกภาษาอังกฤษก็อยู่ในระดับน้อยเช่นเดียวกันทุกด้าน และไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น .05 เฉพาะด้านครูผู้สอน ส่วนด้านอื่น ๆ แตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
พิมล วิเศษสังข์ . (2525). ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการเลือกสอนวิชาเลือก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมล วิเศษสังข์ . 2525. "ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการเลือกสอนวิชาเลือก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมล วิเศษสังข์ . "ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการเลือกสอนวิชาเลือก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
พิมล วิเศษสังข์ . ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการเลือกสอนวิชาเลือก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.