ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลยุทธ์การบริหารประเด็นเพื่อผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์การบริหารประเด็นเพื่อผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
นักวิจัย : จุติพร ปริญโญกุล
คำค้น : เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ -- การควบคุม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย , การบริหารประเด็น , การวิ่งเต้น , ล็อบบียิสต์ , ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธาตรี ใต้ฟ้าพูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28195
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (1) เพื่อทราบถึงกลยุทธ์ในการบริหารประเด็นของฝ่ายสนับสนุนในการผลักดัน พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี พ.ศ. 2551 (2) เพื่อทราบถึงกลวิธีการสื่อสารในการบริหารประเด็นของฝ่ายสนับสนุนในการผลักดัน พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี พ.ศ. 2551 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย 1. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ด้วยการอ้างอิงด้วยบุคคลและผู้เชี่ยวชาญ (Snowball Sampling Technique) จำนวน 20 ท่าน 2. การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) ประกอบไปด้วย ข่าวตัด (Clipping) และเอกสารจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลการวิจัยพบว่าการผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีพื้นฐานการผลักดันภายใต้ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ของ ศาสตรจารย์นายแพทย์ ประเวศ วะสี โดยมีการใช้กลยุทธ์การบริหารประเด็นทั้ง 3 ชนิด ประกอบไปด้วย กลยุทธ์การตอบสนองอย่างมีพลวัต (Dynamic response) นำมาใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ กลยุทธ์ความแข็งแกร่งให้กับอำนาจทางการเมือง กลยุทธ์สร้างความแข็งแกร่งให้กับกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม กลยุทธ์การสร้างแนวร่วมจากภาคประชาชน กลยุทธ์เพิ่มอำนาจการต่อรองในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญ กลยุทธ์การเคลื่อนไหวผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างวาระการสื่อสาร (Agenda Building) กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับสื่อมวลชน และกลยุทธ์การขอเข้าพบเป็นรายบุคคลเพื่อให้ข้อมูล ในขณะที่กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงด้วยการตั้งรับ (Reactive change) นำมาใช้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียเปรียบ ประกอบไปด้วย กลยุทธ์การชลอเวลา กลยุทธ์การตอบโต้ และกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง(ในคณะกรรมาธิการวิสามัญ/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ส่วนกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงด้วยการปรับตัว (Adaptive change) นำมาใช้เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่ ประกอบไปด้วย กลยุทธ์การผูกมิตร และ กลยุทธ์การเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต นอกจากนี้ยังพบว่ามีการใช้กลวิธีการสื่อสารเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ต่างๆ โดยกลวิธีเหล่านี้ประกอบไปด้วย การระดมพลังสังคม (Social Mobilization) การชี้แนะประเด็นผ่านสื่อต่างๆ (Media Advocacy) การวางระบบการแพร่กระจายข้อมูล (Information dissemination) การสื่อสารผ่านกิจกรรมต่างๆ การพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพกับสาธารณชนกลุ่มต่างๆ และการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของสาธารณชน

บรรณานุกรม :
จุติพร ปริญโญกุล . (2554). กลยุทธ์การบริหารประเด็นเพื่อผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุติพร ปริญโญกุล . 2554. "กลยุทธ์การบริหารประเด็นเพื่อผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุติพร ปริญโญกุล . "กลยุทธ์การบริหารประเด็นเพื่อผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
จุติพร ปริญโญกุล . กลยุทธ์การบริหารประเด็นเพื่อผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.