ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติและการมีส่วนร่วมโครงการ “เอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต” และความตั้งใจซื้อ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติและการมีส่วนร่วมโครงการ “เอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต” และความตั้งใจซื้อ
นักวิจัย : วิราพร โชติปัญญา
คำค้น : โครงการเอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต , การอนุรักษ์น้ำ , พฤติกรรมผู้บริโภค , ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นภวรรณ ตันติเวชกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28166
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคที่มีต่อโครงการ “เอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต” และความตั้งใจซื้อ รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ การมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในโครงการ “เอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต” และความตั้งใจซื้อโดยวิธีการวิจัยเชิงสำรวจด้วยแบบสอบถามเพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มีอายุระหว่าง 20-60 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดลำปางจำนวน 400 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าสัมประสิทธิ์แบบเพียร์สันเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผลการวิจัยพบว่า การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ “เอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต” ของกลุ่มตัวอย่างจากสื่อต่างๆอยู่ในระดับปานกลางโดยมีการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์ประเภทฟรีทีวีมากที่สุด ด้านทัศนคติต่อโครงการ “เอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต” กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในเชิงบวกอย่างมาก โดยมีทัศนคติต่อโครงการ “เอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต” ว่าเป็นโครงการที่ช่วยให้ป่าไม้มีความสมบูรณ์มากขึ้นมากที่สุด การมีส่วนร่วมในโครงการ “เอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต” จัดอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมน้อย และความตั้งใจซื้อสินค้าของเอสซีจีของผู้บริโภคจัดอยู่ในระดับความตั้งใจซื้อสูง ส่วนความสัมพันธ์พบว่า การมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อโครงการ “เอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต” ในเชิงบวก การมีส่วนร่วมในโครงการ “เอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต” มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อสินค้าของเอสซีจีในเชิงบวก การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ “เอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต” จากสื่อต่างๆ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อโครงการ “เอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต” ในเชิงบวก และทัศนคติต่อโครงการ “เอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต” มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อสินค้าของเอสซีจีของผู้บริโภคในเชิงบวก

บรรณานุกรม :
วิราพร โชติปัญญา . (2554). การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติและการมีส่วนร่วมโครงการ “เอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต” และความตั้งใจซื้อ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิราพร โชติปัญญา . 2554. "การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติและการมีส่วนร่วมโครงการ “เอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต” และความตั้งใจซื้อ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิราพร โชติปัญญา . "การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติและการมีส่วนร่วมโครงการ “เอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต” และความตั้งใจซื้อ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
วิราพร โชติปัญญา . การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติและการมีส่วนร่วมโครงการ “เอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต” และความตั้งใจซื้อ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.