ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนคติ การใช้ประโยชน์ ของการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ในนิตยสารตกแต่งบ้านและการตัดสินใจซื้อของผู้อ่าน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทัศนคติ การใช้ประโยชน์ ของการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ในนิตยสารตกแต่งบ้านและการตัดสินใจซื้อของผู้อ่าน
นักวิจัย : มนตธร โกมุทสกุณี
คำค้น : การตกแต่งบ้าน -- วารสาร , การสื่อสารทางการตลาด , การตัดสินใจ , พฤติกรรมผู้บริโภค
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พนม คลี่ฉายา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28139
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติ การใช้ประโยชน์ และการตัดสินใจซื้อของผู้อ่านที่มีต่อการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ในนิตยสารตกแต่งบ้าน ใช้ระเบียบวิธีการวิจัย 2 วิธีคือ การวิเคราะห์นิตยสารตกแต่งบ้าน เพื่อศึกษารูปแบบการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในนิตยสารตกแต่งบ้านจำนวน 24 เล่ม จาก 4 ฉบับ จากนั้นใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้อ่านนิตยสารตกแต่งบ้าน จำนวน 400 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์มี 4 รูปแบบคือ 1) การนำเสนอเฉพาะภาพ ราคา สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ 2) การนำเสนอภาพ ราคา สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับการนำเสนอรายละเอียดเชิงลึกของผลิตภัณฑ์ 3) การนำเสนอภาพ ราคา สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ 4) การนำเสนอภาพ ราคา สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับรายละเอียดเชิงลึกของผลิตภัณฑ์และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ในด้านผู้อ่านพบว่า ผู้อ่านมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีการใช้ประโยชน์จากการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ในระดับมาก เป็นการใช้ประโยชน์ด้านรับรู้เหตุการณ์ ด้านการเสริมความคิดเห็น และด้านความบันเทิง มีระดับการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับปานกลาง สำหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศต่างกันมีการใช้ประโยชน์ด้านความบันเทิงต่างกัน ในด้านอายุและรายได้ที่แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จากการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน นอกจากนี้พบว่า การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับนิตยสารตกแต่งบ้าน มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ระดับต่ำในทิศทางบวก ทัศนคติต่อการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อระดับปานกลางในทิศทางบวก และความถี่ในการเปิดรับการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ระดับต่ำในทิศทางบวกกับการใช้ประโยชน์ในด้านการนำข้อมูลไปสนทนา

บรรณานุกรม :
มนตธร โกมุทสกุณี . (2551). ทัศนคติ การใช้ประโยชน์ ของการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ในนิตยสารตกแต่งบ้านและการตัดสินใจซื้อของผู้อ่าน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนตธร โกมุทสกุณี . 2551. "ทัศนคติ การใช้ประโยชน์ ของการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ในนิตยสารตกแต่งบ้านและการตัดสินใจซื้อของผู้อ่าน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนตธร โกมุทสกุณี . "ทัศนคติ การใช้ประโยชน์ ของการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ในนิตยสารตกแต่งบ้านและการตัดสินใจซื้อของผู้อ่าน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
มนตธร โกมุทสกุณี . ทัศนคติ การใช้ประโยชน์ ของการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ในนิตยสารตกแต่งบ้านและการตัดสินใจซื้อของผู้อ่าน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.