ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบการใช้พื้นที่ภายในห้องพักของอาคารห้องพักอาศัยรวมประเภทให้เช่ากับเช่าซื้อสำหรับผู้มีรายได้น้อยของการเคหะแห่งชาติ : กรณีศึกษาเคหะชุมชนรามคำแหงกับเคหะชุมชนออเงิน ระยะ 1

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบการใช้พื้นที่ภายในห้องพักของอาคารห้องพักอาศัยรวมประเภทให้เช่ากับเช่าซื้อสำหรับผู้มีรายได้น้อยของการเคหะแห่งชาติ : กรณีศึกษาเคหะชุมชนรามคำแหงกับเคหะชุมชนออเงิน ระยะ 1
นักวิจัย : จันทราวรรณ อุดมลาภประสิทธิ์
คำค้น : การเคหะแห่งชาติ , ที่อยู่อาศัย , ห้องชุด , อาคารสงเคราะห์ , นโยบายการเคหะ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุปรีชา หิรัญโร , กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/27516
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการใช้พื้นที่ภายในห้องพักอาศัย ทัศนคติของผู้อยู่อาศัย และปัญหาการใช้พื้นที่ ระหว่างอาคารพักอาศัยรวม ประเภทเช่าและเช่าซื้อ ของผู้มีรายได้น้อย ประเภท ก ของการเคหะแห่งชาติ กรณี เคหะชุมชนรามคำแหง (เช่า)และ เคหะชุมชนออเงิน ระยะ 1(เช่าซื้อ) เพื่อเป็นข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงออกแบบห้องพักในอาคารพักอาศัยรวมต่อไป การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ สเก็ตและถ่ายภาพ และนำมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยสร้างแผนผังการจัดวางเครื่องเรือนและนำมาซ้อนทับเป็นชั้น (Layers) และใช้วิธีการทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่าผู้อยู่อาศัยในหน่วยพักอาศัยรวมประเภทเช่าซื้อจะมีระยะเวลาการอยู่อาศัยนานกว่าและอยู่แบบต่อเนื่อง ในขณะที่ผู้อยู่อาศัยประเภทเช่าจะมีการเข้าอยู่อาศัยหมุนเวียนพลัดเปลี่ยนกันไป และมีจำนวนผู้อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นตามระยะเวลา พบว่าพื้นที่ใช้สอยของหน่วยพักอาศัยทั้งสองประเภทไม่เพียงพอต่อการใช้โดยเฉพาะในส่วนอเนกประสงค์และส่วนระเบียง และครัวเรือนที่มีผู้อยู่อาศัยมากกว่า 5 คน จะยิ่งมีปัญหาการใช้พื้นที่ไม่พอเพียงมากขึ้น มีการใช้พื้นที่ไปเป็นที่เก็บของทั้งจำเป็นและไม่จำเป็น ขาดความเป็นระเบียบทำให้เกิดการใช้พื้นที่ไม่เต็มประสิทธิภาพและอาจเกิดอันตรายจากอัคคีภัยได้ พบว่าร้อยละ 17.5 ของหน่วยพักอาศัยมีการประกอบอาชีพภายในหน่วยพักอาศัย ทำให้พื้นที่พักอาศัยไม่เพียงพอ การใช้พื้นที่ในส่วนอเนกประสงค์สำหรับประเภทเช่าซื้อจะมีการแยกการใช้พื้นที่เป็นส่วนตัวไว้ด้านในสุดของห้อง สำหรับประเภทเช่าจะมีการแบ่งเป็นสัดส่วนเฉพาะในกรณีที่มีผู้อยู่อาศัยไม่เกิน 4 คน โดยใช้เครื่องเรือนมาเป็นตัวกั้น พบว่าการใช้พื้นที่ส่วนระเบียงไม่เพียงพอต่อการใช้สอยมีการใช้กิจกรรมหลายอย่างและมีการใช้อุปกรณ์แบบใหม่ที่มีขนาดใหญ่ เมื่อวิเคราะห์หน่วยพักอาศัยประเภทเช่าและเช่าซื้อ พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มผู้อยู่อาศัยได้เป็น 3 กลุ่ม (1)กลุ่มที่มีขนาดครัวเรือน 1 - 3 คน ต้องการใช้พื้นที่เฉลี่ย 31 - 32 ตร.ม. (2)กลุ่มที่มีขนาดครัวเรือน 3 - 4 คน ต้องการใช้พื้นที่เฉลี่ย 40 ตร.ม. (3)กลุ่มที่มีขนาดครัวเรือน 5 - 6 คน ต้องการใช้พื้นที่เฉลี่ยมากกว่า 40 ตร.ม. ข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุงที่อยู่อาศัยเดิม คือควรมีการให้ความรู้แก่ผู้อยู่อาศัยในการจัดเก็บของให้เป็นระเบียบ การเลือกเครื่องเรือน เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่ภายในที่หน่วยพักอาศัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด เสนอแนะให้ใช้งานพื้นที่ทางแนวตั้งภายในหน่วยพักอาศัยและในส่วนระเบียง เช่น การทำตู้แขวนผนัง ราวตากผ้า และควรมีการพิจารณากฎเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยพักที่มีการประกอบอาชีพภายในหน่วยพักอาศัย สำหรับการออกแบบหน่วยพักอาศัยใหม่ ควรพิจารณาความต้องการใช้พื้นที่ของผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก โดยกำหนดหน่วยพักอาศัยเป็น 2 ขนาด คือสำหรับผู้อยู่อาศัย 1- 3 คน มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32 ตร.ม. และสำหรับผู้อยู่อาศัย 4 - 6 คน มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40 ตร.ม. กรณีมีผู้อาศัยมากกว่า 6 คน ควรพิจารณาให้เช่าหรือเช่าซื้อเพิ่มในอีกหนึ่งหน่วย และให้ขยายพื้นที่ระเบียงเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4.5 - 5.0 ตร.ม. เพื่อให้เพียงพอต่อการประกอบอาหาร เตรียมอาหาร ซักล้าง ซักเสื้อผ้า ตากผ้า

บรรณานุกรม :
จันทราวรรณ อุดมลาภประสิทธิ์ . (2551). การศึกษาเปรียบเทียบการใช้พื้นที่ภายในห้องพักของอาคารห้องพักอาศัยรวมประเภทให้เช่ากับเช่าซื้อสำหรับผู้มีรายได้น้อยของการเคหะแห่งชาติ : กรณีศึกษาเคหะชุมชนรามคำแหงกับเคหะชุมชนออเงิน ระยะ 1.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทราวรรณ อุดมลาภประสิทธิ์ . 2551. "การศึกษาเปรียบเทียบการใช้พื้นที่ภายในห้องพักของอาคารห้องพักอาศัยรวมประเภทให้เช่ากับเช่าซื้อสำหรับผู้มีรายได้น้อยของการเคหะแห่งชาติ : กรณีศึกษาเคหะชุมชนรามคำแหงกับเคหะชุมชนออเงิน ระยะ 1".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทราวรรณ อุดมลาภประสิทธิ์ . "การศึกษาเปรียบเทียบการใช้พื้นที่ภายในห้องพักของอาคารห้องพักอาศัยรวมประเภทให้เช่ากับเช่าซื้อสำหรับผู้มีรายได้น้อยของการเคหะแห่งชาติ : กรณีศึกษาเคหะชุมชนรามคำแหงกับเคหะชุมชนออเงิน ระยะ 1."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
จันทราวรรณ อุดมลาภประสิทธิ์ . การศึกษาเปรียบเทียบการใช้พื้นที่ภายในห้องพักของอาคารห้องพักอาศัยรวมประเภทให้เช่ากับเช่าซื้อสำหรับผู้มีรายได้น้อยของการเคหะแห่งชาติ : กรณีศึกษาเคหะชุมชนรามคำแหงกับเคหะชุมชนออเงิน ระยะ 1. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.