ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของอาเซียนในการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของอาเซียนในการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
นักวิจัย : ธีราศิลป์ อินทรสุข
คำค้น : ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ , ความมั่นคงของมนุษย์ , สิทธิมนุษยชน , กลุ่มประเทศอาเซียน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วีระ สมบูรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/27202
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาการดำเนินงานของอาเซียนเกี่ยวกับการส่งเสริมเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีคำถามในการวิจัยว่าอาเซียนมีบทบาทอย่างไรและเพียงใดในการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีขอบเขตการศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ใน 3 ด้าน คือ ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ เช่น ข้อตกลง แถลงการณ์ร่วม หนังสือ และบทความทางวิชาการ จากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา จากการศึกษาพบว่าการดำเนินงานของอาเซียนมีการให้ความสำคัญกับประชาชน และมีการคำนึงถึงการสร้างความมั่นคงในด้านต่างๆอย่างครอบคลุมมากขึ้น ในด้านเศรษฐกิจนั้น อาเซียนได้มีการจัดทำโครงการเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ และขจัดความยากจนให้กับประชาชน ด้านการเมืองมีการจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมหลักการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความมั่นคงทางการเมือง ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมก็มีการจัดทำกรอบความร่วมมือเพื่อสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุม ซึ่งถือเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับแนวคิดความมั่นคงของมนุษย์มากขึ้น แต่การดำเนินงานต่างๆของอาเซียนก็ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นและมีข้อจำกัดอีกหลายประการ เช่น การยึดหลักฉันทามติและหลักการไม่แทรกแซงอย่างเคร่งครัด การขาดกลไกที่มีอำนาจบังคับ รวมถึงปัญหาความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจและระบอบการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิก อาเซียนจึงต้องมีการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานด้วยการลดความเคร่งครัดของหลักการไม่แทรกแซงลง และสร้างกลไกที่มีอำนาจบังคับขึ้นมาเพื่อให้สามารถดำเนินงานด้านการส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม :
ธีราศิลป์ อินทรสุข . (2554). บทบาทของอาเซียนในการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีราศิลป์ อินทรสุข . 2554. "บทบาทของอาเซียนในการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีราศิลป์ อินทรสุข . "บทบาทของอาเซียนในการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
ธีราศิลป์ อินทรสุข . บทบาทของอาเซียนในการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.