ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษามาตรฐานความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางระหว่างการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทางยกระดับ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษามาตรฐานความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางระหว่างการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทางยกระดับ
นักวิจัย : ประพฤทธิ์ สุทธมงคล
คำค้น : ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง , ความปลอดภัยในท้องถนน , อุบัติเหตุทางถนน , อุบัติเหตุ -- การป้องกัน , โครงการรถไฟฟ้าทางยกระดับ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธนิต ธงทอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/26634
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

ในปัจจุบันการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทางยกระดับมีหลายโครงการที่กำลังเร่งดำเนินการก่อสร้างและอีกหลายโครงการที่กำลังริเริ่มตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งโครงการรถไฟฟ้าทางยกระดับนั้นจำเป็นต้องอาศัยพื้นที่สำหรับดำเนินการก่อสร้าง แต่เนื่องด้วยเส้นทางที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมีบริเวณพื้นที่ที่จำกัด จึงทำให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางต้องประสบความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้เส้นทางที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทางยกระดับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการใช้เส้นทางที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางยกระดับ 2) วิเคราะห์ข้อจำกัดมาตรฐานกรมทางหลวงที่นำมาประยุกต์ใช้พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุเพิ่มเติมในเบื้องต้น งานวิจัยนี้เริ่มทำการศึกษาจากสภาพที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากถนนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทางยกระดับจำนวน 5 เส้นทาง โดยใช้วิธีการสังเกตสภาพพื้นที่โครงการตัวอย่าง และสัมภาษณ์ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ซึ่งสามารถรวบรวมได้ทั้งหมดจำนวน 57 รายการ ซึ่งจัดจำแนกได้ใน 6 ประเด็นหลัก 13 ประเด็นย่อย และ 27 หัวข้อในการสำรวจ เมื่อนำผลที่ได้ไปทำการวิเคราะห์ข้อจำกัดมาตรฐานกรมทางหลวงที่นำมาประยุกต์ใช้พบว่ามีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมหัวข้อใหม่จำนวน 7 หัวข้อ เพิ่มเติมรายละเอียดในเนื้อหาจำนวน 42 รายการ และปรับเปลี่ยนรายละเอียดในเนื้อหาให้สอดคล้องกับสภาพโครงการที่ทำการศึกษาจำนวน 1 รายการ นอกจากนี้ยังนำผลที่ได้ไปทำการตรวจสอบกับกลุ่มผู้ชำนาญด้านความปลอดภัยจำนวน 5 ท่าน เพื่อทำการระบุสภาพที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและรวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันเพิ่มเติมในเบื้องต้น ผลการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางการป้องกันในเบื้องต้นเพื่อเพิ่มเติมให้เกิดความครอบคลุมให้แก่มาตรฐานในการนำไปประยุกต์ใช้กับเส้นทางที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทางยกระดับ รวมถึงเป็นแนวทางในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในการใช้เส้นทางที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในอนาคต

บรรณานุกรม :
ประพฤทธิ์ สุทธมงคล . (2554). การศึกษามาตรฐานความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางระหว่างการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทางยกระดับ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประพฤทธิ์ สุทธมงคล . 2554. "การศึกษามาตรฐานความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางระหว่างการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทางยกระดับ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประพฤทธิ์ สุทธมงคล . "การศึกษามาตรฐานความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางระหว่างการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทางยกระดับ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
ประพฤทธิ์ สุทธมงคล . การศึกษามาตรฐานความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางระหว่างการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทางยกระดับ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.