ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจในเด็กไทย : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจในเด็กไทย : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : เอกสิทธิ์ โกวิทย์ดำรงค์ , ภาวพันธ์ ภัทรโกศล , รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ , นวลจันทร์ ปราบพาล
คำค้น : โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง , ทางเดินหายใจ -- โรค , เด็ก -- ไทย , โรคเกิดจากไวรัส
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/23010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจส่วนล่างเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตที่สำคัญในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีในประเทศที่กำลังพัฒนา สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส การศึกษานี้ได้ทำการตรวจ nasopharyngeal aspirates ของผู้ป่วยเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจส่วนล่างจำนวน 268 ราย ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างกรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึงกันยายน พ.ศ. 2552 ด้วยวิธี multiplex realtime reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) พบว่าร้อยละ 67.2 เกิดจากการติดเชื้อไวรัส โดย respiratory syncytial virus (RSV) เป็นไวรัสที่พบมากที่สุด พบร้อยละ 39.9 รองลงไปได้แก่ adenovirus (ADV) พบร้อยละ 23.1, influenza virus type A (IFV-A) พบร้อยละ 7.1, parainfluenza virus type 1 (PIV-1) พบร้อยละ 3.7, parainfluenza virus type 3 (PIV-3) พบร้อยละ 3.7, parainfluenza virus type 2 (PIV-2) พบร้อยละ 0.8 และ influenza virus type B (IFV-B) พบร้อยละ 0.4 การตรวจหาเชื้อไวรัสก่อโรคในระบบทางเดินหายใจด้วยวิธี multiplex realtime RT-PCR เป็นวิธีที่มีความไวและความจำเพาะสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจด้วยวิธีมาตรฐาน การตรวจหา IFV-A ด้วยวิธี multiplex realtime RT-PCR มีความไวและความจำเพาะ ร้อยละ 100.0 และ 96.9, การเพาะแยกเชื้อไวรัส ร้อยละ 36.4 และ 100.0 และการตรวจหาแอนติเจนของไวรัส ร้อยละ 54.6 และ 99.2 ตามลำดับ การตรวจหา ADV ด้วย multiplex realtime RT-PCR มีความไวและความจำเพาะร้อยละ 95.4 และ 90.7, การเพาะแยกเชื้อไวรัสร้อยละ 27.9 และ 100.0 และการตรวจหาแอนติเจนของไวรัส ร้อยละ 27.9 และ 99.1 ตามลำดับ การตรวจหา PIV-1 ด้วยวิธี multiplex realtime RT-PCR มีความไวและความจำเพาะ ร้อยละ 87.5 และ 98.9, การเพาะแยกเชื้อไวรัส ร้อยละ 87.5 และ 100.0 และการตรวจหาแอนติเจนของไวรัส ร้อยละ 75.0 และ 98.9 ตามลำดับ การตรวจหา PIV-3 ด้วยวิธี multiplex realtime RT-PCR มีความไวและความจำเพาะ ร้อยละ 90.9 และ 100.0, การเพาะแยกเชื้อไวรัส ร้อยละ 72.7 และ 100.0 และการตรวจหาแอนติเจนของไวรัส ร้อยละ 54.6 และ 98.8 ตามลำดับ การตรวจหา RSV ด้วยวิธี realtime RT-PCR มีความไวและความจำเพาะ ร้อยละ 98.1 และ 97.0 และ 97.0 การเพาะแยกเชื้อไวรัส ร้อยละ 85.6 และ 100.0 และการตรวจหาแอนติเจนของไวรัส ร้อยละ 92.3 และ 99.4 ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
เอกสิทธิ์ โกวิทย์ดำรงค์ , ภาวพันธ์ ภัทรโกศล , รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ , นวลจันทร์ ปราบพาล . (2552). อุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจในเด็กไทย : รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอกสิทธิ์ โกวิทย์ดำรงค์ , ภาวพันธ์ ภัทรโกศล , รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ , นวลจันทร์ ปราบพาล . 2552. "อุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจในเด็กไทย : รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอกสิทธิ์ โกวิทย์ดำรงค์ , ภาวพันธ์ ภัทรโกศล , รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ , นวลจันทร์ ปราบพาล . "อุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจในเด็กไทย : รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
เอกสิทธิ์ โกวิทย์ดำรงค์ , ภาวพันธ์ ภัทรโกศล , รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ , นวลจันทร์ ปราบพาล . อุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจในเด็กไทย : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.