ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของครูคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของครูคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1
นักวิจัย : เกษศิรินทร์ คำลื
คำค้น : คอมพิวเตอร์ , คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา , คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุกรี รอดโพธิ์ทอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746383615 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/23867
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

สำรวจความคิดเห็นของครูคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1 ผลการวิจัยพบว่า ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการสอนคอมพิวเตอร์ ควรเป็นรุ่น Pentium 150 ขึ้นไป แหล่งเก็บข้อมูลอย่างต่ำ 2GB หน่วยความจำชั่วคราว (RAM) 32 MB อุปกรณ์เสริมการทำงานประกอบด้วย CD-ROM, Sound Card พร้อมลำโพง, MODEM และเครื่องพิมพ์ชนิด Inkjet และ Dot Matrix การติดตั้งเป็นระบบ LAN เวลาที่ใช้เครื่องคือ ช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงพักกลางวัน ควรเก็บคอมพิวเตอร์ไว้ที่เดียวกันในห้องที่เป็นสัดส่วน กำหนดข้อปฏิบัติในการใช้และทำป้ายประกาศที่ชัดเจน ติดตั้งการ์ดหรือโปรแกรมป้องกันไวรัส ซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมในการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ควรเป็น Windows 95, World processing ซอฟท์แวร์ที่ผลิตขึ้นเพื่อการศึกษา ในรูปของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ซึ่งควรมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้ของนักเรียน หรือ เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เน้นให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง โปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ใช้ คือ PC TOOLS ส่วนโปรแกรมภาษา คือ ภาษา BASIC ติดตั้งซอฟท์แวร์หรือโปรแกรมที่เหมาะสมกับนักเรียนทุกเครื่อง ทำสำเนาทุกภาคเรียนหรือเก็บใน File Server ในการจัดหามีการจัดตั้งศูนย์ซอฟท์แวร์ประจำจังหวัดหรืออำเภอ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ครูและนักเรียนยืมใช้ ด้านบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ ผู้บริหารควรมีความเข้าใจภาพรวมของระบบคอมพิวเตอร์ สามารถกำหนดกรอบนโยบายการบริหารงานคอมพิวเตอร์ และมอบนโยบายแก่ผู้ปฏิบัติงาน นักเทคโนโลยีการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบการใช้คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน ให้คำแนะนำช่วยเหลือครูผู้สอนเกี่ยวกับแผนการสอนและแนวทางการสอน ครูผู้สอนควรเป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำการใช้เครื่อง โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้เครื่องให้มาก ช่างเทคนิค ควรมีประจำโรงเรียนเพื่อดูแลเครื่องเป็นงานหลัก และแนะนำการใช้เครื่องเป็นงานรอง การจัดหาบุคลากรทางคอมพิวเตอร์จัดหานักเรียนที่มีความสนใจ เพื่อเป็นผู้ช่วยครูในการสอนครั้งต่อไป และเชิญวิทยากรที่มีความรู้ในพื้นที่ เช่น ผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

บรรณานุกรม :
เกษศิรินทร์ คำลื . (2540). ความคิดเห็นของครูคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกษศิรินทร์ คำลื . 2540. "ความคิดเห็นของครูคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกษศิรินทร์ คำลื . "ความคิดเห็นของครูคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
เกษศิรินทร์ คำลื . ความคิดเห็นของครูคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.