ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการดำเนินงานทางวิชาการ ในสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน สังกัดกรมอาชีวศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการดำเนินงานทางวิชาการ ในสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน สังกัดกรมอาชีวศึกษา
นักวิจัย : เกสิณี ชิวปรีชา
คำค้น : การบริหารงานวิชาการ , งานวิชาการ , การศึกษาทางอาชีพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญมี เณรยอด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746384384 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22929
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานทางวิชาการในสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน สังกัดกรมอาชีวศึกษา โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และแบบวิเคราะห์เอกสาร ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าคณะวิชาหรือแผนกวิชา วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา หาค่าความถี่และหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษามีการดำเนินงานทางวิชาการ ดังนี้ 1) การบริหารงานวิชาการให้สอดคล้องกับหลักการและจุดหมายของหลักสูตร มีการกำหนดนโยบายการดำเนินงานทางวิชาการ ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานวิชาการ และปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยผู้ปฏิบัติรายงานตามสายการบังคับบัญชา และผู้บริหารตรวจเยี่ยมด้วยตนเอง 2) การจัดบุคลากรตรงตามหน้าที่ จัดตามวุฒิการศึกษา ความสามารถ และประสบการณ์ ประเมินผลจากการรายงานและพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน 3) การพัฒนาบุคลากร มีการจัดนิเทศ อบรม สัมมนา และฝึกปฏิบัติการในสถานศึกษา ส่งเสริมให้อาจารย์ไปศึกษาดูงานหรือศึกษาต่อ 4) การจัดสื่อการเรียนการสอน มีการจัดหา ผลิต และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ 5) การจัดบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จัดบริการแนะแนวและห้องสมุด มีอาคารสถานที่เพียงพอ สะอาดร่มรื่นเป็นระเบียบสวยงาม 6) การจัดการเรียนการสอน มีการเตรียมการสอน ส่งผู้เรียนไปศึกษาหรือฝึกงานในสถานประกอบการ ประเมินผลจากการเยี่ยมชั้นเรียนและจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 7) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดตามความต้องการของผู้เรียนและความพร้อมของสถานศึกษา และให้ผู้ปฏิบัติรายงานผล 8) การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการวัดผลหลายๆ วิธีให้เหมาะสมกับสิ่งที่จะวัด จัดทำสถิติข้อมูล จัดทำคลังข้อสอบ นำผลการวัดผลและประเมินผลไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน และวิธีการวัดผลและประเมินผล ปัญหาการดำเนินงานทางวิชาการของสถานศึกษาส่วนใหญ่ ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรได้อย่างเต็มที่ สื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอ ไม่สามารถจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้หลากหลาย ตามความต้องการของผู้เรียน และขาดบุคลากร

บรรณานุกรม :
เกสิณี ชิวปรีชา . (2540). การศึกษาการดำเนินงานทางวิชาการ ในสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน สังกัดกรมอาชีวศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกสิณี ชิวปรีชา . 2540. "การศึกษาการดำเนินงานทางวิชาการ ในสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน สังกัดกรมอาชีวศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกสิณี ชิวปรีชา . "การศึกษาการดำเนินงานทางวิชาการ ในสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน สังกัดกรมอาชีวศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
เกสิณี ชิวปรีชา . การศึกษาการดำเนินงานทางวิชาการ ในสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน สังกัดกรมอาชีวศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.