ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์วารสารวิชาการทางการเกษตรที่พิมพ์เผยแพร่ โดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์วารสารวิชาการทางการเกษตรที่พิมพ์เผยแพร่ โดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
นักวิจัย : จิราภรณ์ ชื่นปรีชา
คำค้น : เกษตรกรรม -- วารสาร , การวิเคราะห์เนื้อหา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรรณพิมล กุลบุญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746353586 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22915
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์วารสารวิชาการทางเกษตร ที่พิมพ์เผยแพร่โดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในด้านประเภทของคอลัมน์ พร้อมทั้งวิเคราะห์รูปแบบ ภาษา เนื้อหา ผู้เขียน บทความ และการอ้างอิงในบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ผลการวิจัยสรุปได้ว่าวารสารวิชาการทางเกษตร ที่พิมพ์เผยแพร่โดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐส่วนใหญ่ เสนอบทความวิจัย เป็นบทความภาษาไทย และมีเนื้อหาในสาขาสัตวศาสตร์การผลิตและการป้องกันรักษา โดยผู้เขียนบทความส่วนใหญ่เป็นผู้เขียนภายในหน่วยงาน บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ส่วนใหญ่มีการอ้างอิงในบทความแบบระบบนาม-บี และท้ายบทความแบบรายการอ้างอิง ในขณะที่บทความวิชาการส่วนใหญ่ไม่มีการอ้างอิงในบทความ และอ้างอิงท้ายบทความแบบบรรณานุกรม บทความวิชาการส่วนใหญ่มีจำนวนการอ้างอิงท้ายบทความระหว่าง 1-5 รายการ บทความวิจัยจำนวนมากที่สุดมีจำนวนการอ้างอิงท้ายบทความระหว่าง 6-10 รายการ และบทความปริทัศน์จำนวนมากที่สุดมีจำนวนการอ้างอิงท้ายบทความระหว่าง 11-15 รายการ และบทความส่วนใหญ่มีภาพประกอบ โดยบทความวิชาการส่วนใหญ่อยู่ในรูปภาพประกอบ ในขณะที่บทความวิจัยและบทความปริทัศน์มีชนิดของภาพประกอบเป็นตารางมากที่สุด

บรรณานุกรม :
จิราภรณ์ ชื่นปรีชา . (2539). การวิเคราะห์วารสารวิชาการทางการเกษตรที่พิมพ์เผยแพร่ โดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิราภรณ์ ชื่นปรีชา . 2539. "การวิเคราะห์วารสารวิชาการทางการเกษตรที่พิมพ์เผยแพร่ โดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิราภรณ์ ชื่นปรีชา . "การวิเคราะห์วารสารวิชาการทางการเกษตรที่พิมพ์เผยแพร่ โดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
จิราภรณ์ ชื่นปรีชา . การวิเคราะห์วารสารวิชาการทางการเกษตรที่พิมพ์เผยแพร่ โดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.