ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดัชนีปริเฉทในบทสนทนาแบบกันเองของผู้พูดภาษาไทยชัยภูมิ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ดัชนีปริเฉทในบทสนทนาแบบกันเองของผู้พูดภาษาไทยชัยภูมิ
นักวิจัย : จตุพร กลั่นเรืองแส
คำค้น : ภาษาไทย -- การใช้ภาษา , ภาษาไทย -- ภาษาถิ่น (ชัยภูมิ) , วจนะวิเคราะห์ , ภาษาไทย -- อรรถศาสตร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เพียรศิริ วงศ์วิภานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746367196 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22910
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและรวบรวมดัชนีปริจเฉทในภาษาไทยชัยภูมิ พร้อมทั้งแสดงหน้าที่ในปริจเฉทของดัชนีปริจเฉทแต่ละดัชนีที่พบ ข้อมูลที่ใช้เป็นบทสนทนาแบบกันเองของผู้ร่วมสนทนาซึ่งเป็นผู้พูดภาษาไทยชัยภูมิ มีความยาวทั้งสิ้น 60 นาที จากคำจำกัดความของ Schiffrin(1987)พบว่า ดัชนีปริจเฉทที่พบในภาษาไทยชัยภูมิมีจำนวนทั้งสิ้น 81 ดัชนี และสามารถจัดกลุ่มของดัชนีปริจเฉทเหล่านั้นตามการแสดงหน้าที่หลักในระนาบทั้ง 5 ระนาบของปริจเฉทได้เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 1. ดัชนีปริจเฉทในระนาบโครงสร้างเนื้อความ แสดงการเชื่อมโยงเนื้อความและการเรียบเรียงสาระจำนวน 22 ดัชนี 2. ดัชนีปริจเฉทในระนาบโครงสร้างวัจนกรรม แสดงเจตนาในการกล่าวถ้อยคำของผู้พูดจำนวน 17 ดัชนี 3. ดัชนีปริจเฉทในระนาบโครงสร้างผลัด แสดงการจัดลำดับและใช้ผลัดในการสนทนาจำนวน 7 ดัชนี 4. ดัชนีปริจเฉทในระนาบกรอบผู้ร่วมสนทนา แสดงบทบาทและความสัมพันธ์ของผู้ร่วมสนทนาจำนวน 29 ดัชนี 5. ดัชนีปริจเฉทในระนาบสถานะของเนื้อหา แสดงสมมติฐานของผู้พูดเกี่ยวกับสาระที่อยู่ในความนึกคิดของคู่สนทนา จำนวน 6 ดัชนี นอกจากดัชนีปริจเฉทจะมีหน้าที่หลักแล้ว ยังมีหน้าที่รองในระนาบอื่นๆด้วยและส่วนใหญ่ดัชนีปริจเฉทดัชนีหนึ่งมักมีรูปแปรมากกว่าหนึ่งรูป

บรรณานุกรม :
จตุพร กลั่นเรืองแส . (2539). ดัชนีปริเฉทในบทสนทนาแบบกันเองของผู้พูดภาษาไทยชัยภูมิ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จตุพร กลั่นเรืองแส . 2539. "ดัชนีปริเฉทในบทสนทนาแบบกันเองของผู้พูดภาษาไทยชัยภูมิ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จตุพร กลั่นเรืองแส . "ดัชนีปริเฉทในบทสนทนาแบบกันเองของผู้พูดภาษาไทยชัยภูมิ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
จตุพร กลั่นเรืองแส . ดัชนีปริเฉทในบทสนทนาแบบกันเองของผู้พูดภาษาไทยชัยภูมิ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.