ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การส่งเสริมแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบในการปกป้อง (RtoP) โดยภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีแนวร่วมระหว่างประเทศ เพื่อความรับผิดชอบในการปกป้อง (ICRtoP)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การส่งเสริมแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบในการปกป้อง (RtoP) โดยภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีแนวร่วมระหว่างประเทศ เพื่อความรับผิดชอบในการปกป้อง (ICRtoP)
นักวิจัย : ฝันหยก บุญสวยขวัญ
คำค้น : ความร่วมมือระหว่างประเทศ , ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม , สิทธิมนุษยชน , ประชาสังคม , สหประชาชาติ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปราณี ทิพย์รัตน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22942
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของแนวร่วมระหว่างประเทศเพื่อความรับผิดชอบในการปกป้อง (ICRtoP) ในฐานะภาคประชาสังคมระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและเผยแพร่แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบในการปกป้อง (RtoP) ในเวทีโลก โดยใช้วิกฤติการณ์ทางด้านมนุษยธรรมที่เกิดขึ้นในประเทศพม่าหลังจากเหตุการณ์พายุไซโคลนนากิสปี ค.ศ. 2008 และการถกอภิปรายของประเทศสมาชิกในสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายงานของเลขาธิการสหประชาชาติเรื่อง “Implementing the Responsibility to Protect” ปีค.ศ.2009 เป็นกรณีศึกษา จากการศึกษาพบว่า ICRtoP มีบทบาทอย่างสำคัญในการสนับสนุนและผลักดันให้แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบในการปกป้อง (RtoP) ได้รับการยอมรับและเกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศผ่านการจัดการประชุม การจัดแถลงข่าว การเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ RtoP เป็นผู้ประสานงานหลักให้เกิดการถกอภิปราย ตลอดจนการส่งจดหมายกระตุ้นรัฐบาลให้ตระหนักถึงความสำคัญของ RtoP ผลของความพยายามดังกล่าวนอกจากจะทำให้รัฐและตัวแสดงอื่นๆมีความรู้ความเข้าใจ และรับรู้ถึงการดำรงอยู่ของ RtoP ได้อย่างชัดเจนขึ้นแล้ว ความพยายามเหล่านั้นยังทำให้ตัวแสดงทั้งหลายยอมรับและสนับสนุน RtoP มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐที่เคยแสดงความกังวลและสงสัยในแนวคิด RtoP ซึ่งการยอมรับและสนับสนุนเหล่านี้จะถือเป็นรากฐานที่มั่นคงในการนำแนวคิด RtoP ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

บรรณานุกรม :
ฝันหยก บุญสวยขวัญ . (2554). การส่งเสริมแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบในการปกป้อง (RtoP) โดยภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีแนวร่วมระหว่างประเทศ เพื่อความรับผิดชอบในการปกป้อง (ICRtoP).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฝันหยก บุญสวยขวัญ . 2554. "การส่งเสริมแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบในการปกป้อง (RtoP) โดยภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีแนวร่วมระหว่างประเทศ เพื่อความรับผิดชอบในการปกป้อง (ICRtoP)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฝันหยก บุญสวยขวัญ . "การส่งเสริมแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบในการปกป้อง (RtoP) โดยภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีแนวร่วมระหว่างประเทศ เพื่อความรับผิดชอบในการปกป้อง (ICRtoP)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
ฝันหยก บุญสวยขวัญ . การส่งเสริมแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบในการปกป้อง (RtoP) โดยภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีแนวร่วมระหว่างประเทศ เพื่อความรับผิดชอบในการปกป้อง (ICRtoP). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.