ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลักษณะคำประพันธ์ร้อยกรองของไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2475-2501

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลักษณะคำประพันธ์ร้อยกรองของไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2475-2501
นักวิจัย : อวยพร มิลินทางกูร
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2519
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22756
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519

วิทยานิพนธ์นี้มีความมุ่งหมายที่จะรวบรวมและวิเคราะห์คำประพันธ์ร้อยกรองของไทย ที่ปรากฏตามวารสารต่าง ๆ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เพื่อสำรวจดูความสัมพันธ์ระหว่างคำประพันธ์ร้อยกรองนั้น ๆ กับสภาพสังคม โดยเปรียบเทียบคำประพันธ์ร้อยกรองก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และศึกษาวิวัฒนาการของผลงานเหล่านั้นเรื่องมาจนถึง พ.ศ. 2501 ซึ่งเป็นช่วงที่คำประพันธ์ร้อยกรองรุ่งเรืองที่สุด หลักการวิเคราะห์นั้น ใช้การศึกษาผลงานของผู้ประพันธ์แต่ละคนโดยละเอียดประกอบกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรม รวมทั้งประวัติชีวิตของผู้ประพันธ์เหล่านั้น โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (2475-2488) ระหว่างสงครามโลกและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (2485-2490) และยุครุ่งเรืองแห่งวรรณกรรมร้อยกรอง (2490-2501) สรุปผลได้ว่า ยุครุ่งเรืองแห่งวรรณกรรมร้อยกรองนั้น มิใช่ยุคที่บ้านเมืองสงบเรียบร้อย หากเป็นยุคที่สังคมไทยมีความขัดแย้งเกิดขึ้น ทำให้ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง เห็นได้ชัดจากสังคมไทยช่วง พ.ศ. 2492-2495 และ พ.ศ. 2498-2501 วิทยานิพนธ์นี้คงเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิวัฒนาการของคำประพันธ์ร้อยกรองของไทย เพื่อปูพื้นฐานให้ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดต่อไป

บรรณานุกรม :
อวยพร มิลินทางกูร . (2519). ลักษณะคำประพันธ์ร้อยกรองของไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2475-2501.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อวยพร มิลินทางกูร . 2519. "ลักษณะคำประพันธ์ร้อยกรองของไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2475-2501".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อวยพร มิลินทางกูร . "ลักษณะคำประพันธ์ร้อยกรองของไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2475-2501."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519. Print.
อวยพร มิลินทางกูร . ลักษณะคำประพันธ์ร้อยกรองของไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2475-2501. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2519.