ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของครูต่อนักเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของครูต่อนักเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นักวิจัย : อ้อทิพย์ โห้งาม
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : 9745620726 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22755
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของครูต่อนักเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างประชากร เป็นครูวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 92 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 92 ห้อง ปีการศึกษา 2525 โรงเรียนรัฐบาล ในเขตการศึกษา 6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบวัดทัศนคติของครูต่อนักเรียนของวิทร วิภาหัสน์ และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยปรากฏว่า ทัศนคติของครูต่อนักเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

บรรณานุกรม :
อ้อทิพย์ โห้งาม . (2526). ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของครูต่อนักเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อ้อทิพย์ โห้งาม . 2526. "ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของครูต่อนักเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อ้อทิพย์ โห้งาม . "ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของครูต่อนักเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
อ้อทิพย์ โห้งาม . ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของครูต่อนักเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.