ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเข้าใจข้อมูลกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์โดยการนำเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบจินตทัศน์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเข้าใจข้อมูลกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์โดยการนำเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบจินตทัศน์
นักวิจัย : ผกาแก้ว เทพสุวรรณ
คำค้น : การวัดผลงาน , กำไร , มูลค่า (เศรษฐศาสตร์) , การนำเสนอข้อมูลแบบจินตทัศน์ , Work measurement , Profit , Value , Information visualization
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรนุช สูงสว่าง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/23840
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

กำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) เป็นเครื่องมือหนึ่งซึ่งใช้สำหรับการวัดผลดำเนินงาน และเพื่อจูงใจให้ผู้บริหารตัดสินใจในแนวทางที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้องค์กร อย่างไรก็ตาม การคำนวณค่า EP ค่อนข้างซับซ้อน เพราะมาจากการปรับตัวเลขทางการบัญชีคือจากงบการเงิน จึงอาจเป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจและการประเมิน EP งานวิจัยนี้พัฒนาการนำเสนอ EP สองรูปแบบคือ EP รูปแบบจินตทัศน์ (จินตทัศน์-EP) และ EP ในรูปแบบตาราง (ตาราง-EP) ซึ่งแสดงให้เห็นขั้นตอนการคำนวณและรายการปรับปรุงจากงบการเงินด้วยข้อมูลที่เท่ากัน การใช้สีในทำนองเดียวกัน พร้อมพัฒนาแบบสอบถามซึ่งใช้ในการสำรวจความคิดเห็น และทดสอบความเข้าใจพร้อมทั้งความสามารถในการประเมินข้อมูล EP ทั้งสองรูปแบบ โดยคาดหวังว่าจะสื่อและช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจ EP ได้ง่ายขึ้นซึ่งนำไปสู่ความสามารถประเมินข้อมูล EP ได้ถูกต้องยิ่งขึ้น ผลสำรวจจากการสอบถามผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 356 คน ซึ่งวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้ Independent Samples Test พบว่า ในเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของ EP ผู้ตอบพอใจจินตทัศน์-EP มากกว่า ตาราง-EP ในหลายด้าน ได้แก่ (1) ทำให้เกิดความสนใจอยากเรียนรู้ (2) การรวบรวมข้อมูลไว้ด้วยกัน (3) แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล และ (4) ทำให้เข้าใจง่ายกว่า ยกเว้น (5) ด้านการประเมิน ผู้ตอบมีความคิดเห็นว่าตาราง-EP ช่วยมากกว่า จินตทัศน์-EP อย่างไรก็ตาม ในการตอบคำถามเพื่อทดสอบความเข้าใจและความสามารถในการประเมิน ปรากฏว่าโดยทั่วไปกลุ่มผู้ใช้จินตทัศน์-EP ตอบคำถามซึ่งแสดงถึงความเข้าใจและความสามารถในการประเมินได้ถูกต้องมากกว่ากลุ่มผู้ใช้ตาราง-EP โดยแตกต่างจากกลุ่มผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านการบัญชี ผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีและผู้ที่มีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ Verbal ซึ่งตอบคำถามทั้งด้านทดสอบความเข้าใจและความสามารถในการประเมิน โดยใช้ตาราง-EP ได้ถูกต้องมากกว่าใช้จินตทัศน์-EP ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยจินตทัศน์ที่ผ่านมา เรื่องการเรียนรู้งบดุล การเรียนรู้รายงานทางการเงิน ปัจจัยเสี่ยงและงบประมาณ

บรรณานุกรม :
ผกาแก้ว เทพสุวรรณ . (2554). ความเข้าใจข้อมูลกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์โดยการนำเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบจินตทัศน์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ผกาแก้ว เทพสุวรรณ . 2554. "ความเข้าใจข้อมูลกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์โดยการนำเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบจินตทัศน์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ผกาแก้ว เทพสุวรรณ . "ความเข้าใจข้อมูลกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์โดยการนำเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบจินตทัศน์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
ผกาแก้ว เทพสุวรรณ . ความเข้าใจข้อมูลกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์โดยการนำเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบจินตทัศน์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.