ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ของความดันหัวใจห้องขวาบนและขนาดของหลอดเลือดดำอินฟีเรียวีนาคาวาในผู้ป่วยไทยที่อยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤติในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ของความดันหัวใจห้องขวาบนและขนาดของหลอดเลือดดำอินฟีเรียวีนาคาวาในผู้ป่วยไทยที่อยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤติในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
นักวิจัย : ปนัดดา สุวานิช
คำค้น : ความดันเลือด , หลอดเลือดดำ , หัวใจ -- หลอดเลือด , โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ -- ผู้ป่วยหนัก , หัวใจ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จักรพันธ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22437
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

บทนำ : การวัดค่าความดันหัวใจห้องขวาบนมีประโยชน์ในการประเมินสภาวะสารน้ำและประเมินค่าความดันหัวใจห้องล่างขวาและค่าความดันไดแอสโตลิกของหลอดเลือดแดงพัลโมนารี ดังนั้นค่าความดันหัวใจห้องขวาบนจึงมีความสำคัญมาก การวัดค่าความดันหัวใจห้องขวาบนโดยดูการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดดำอินฟีเรียวีนาคาวาระหว่างการหายใจเข้าออกแล้วแปลผลออกมาเป็นค่าความดันหัวใจห้องขวาบนเป็นวิธีที่ยอมรับอย่างแพร่หลายและเชื่อถือได้ดีแต่ขนาดของหลอดเลือดดำ อินฟีเรียวีนาคาวาที่ใช้ในการแปลผลมาจากการศึกษาในประชากรของยุโรปและอเมริกา ซึ่งความแตกต่างทางเชื้อชาติและกายภาพอาจมีผลต่อขนาดของหลอดเลือดดำอินฟีเรียวีนาคาวาได้ การศึกษานี้จึงหาความสัมพันธ์ของความดันหัวใจห้องบนขวาและขนาดของหลอดเลือดดำอินฟีเรียวีนาคาวาในผู้ป่วยไทยว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่และมีความสัมพันธ์เป็นอย่างไร วิธีการศึกษา : การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบ cross sectional analytic study ศึกษาผู้ป่วยทั้งหมด 30 คนที่รับเข้ามารักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตของร.พ.จุฬาลงกรณ์ โดยที่มีการใส่สาย central venous catheter เพื่อวัดความดันในห้องหัวใจโดยตรงอยู่แล้วด้วยข้อบ่งชี้ทางคลินิกของผู้ป่วยเอง ผู้ป่วยจะได้รับการวัดค่าความดันหัวใจห้องขวาบนจากสายโดยตรงในเวลาเดียวกันกับการวัดขนาดของหลอดเลือดดำอนฟีเรียวีนาคาวาโดยechocardiography ขนาดของหลอดเลือดดำอินฟีเรียวีนาคาวาที่ใหญ่ที่สุดและเล็กที่สุดและการเปลี่ยนแปลงตามการหายใจเป็นเปอร์เซ็นต์จะถูกบันทึก ผลการศึกษา : จากการวิเคราะห์แบบ linear regression พบว่ามีค่าความสัมพันธ์อย่างมากระหว่างค่าความดันหัวใจห้องขวาบนและขนาดของหลอดเลือดดำอินฟีเรียวีนาคาวาในผู้ป่วยไทยที่อยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤติในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยค่าขนาดเล็กที่สุดของ IVC เป็นค่าที่มีความสัมพันธ์มากที่สุดกับค่าความดันหัวใจห้องขวาบนและสามารถคานวณค่าเฉลี่ยของความดันหัวใจห้องขวาบนได้โดยใช้สมการ ค่าเฉลี่ยของความดันหัวใจห้องขวาบน= 3.125 + 0.696 X ( ขนาดเล็กที่สุดของ IVC เป็นมิลลิเมตร) สรุปผลการศึกษา : จากค่าขนาดหลอดเลือดดำ IVC ที่ใช้ในการแปลค่าความดันหัวใจห้องขวาบนในคนไทยมีค่าที่แตกต่างจากเกณฑ์ของอเมริกาและยุโรป การมีค่าอ้างอิงของผู้ป่วยไทยเอง สามารถใช้ประโยชน์ทางคลินิกในด้านให้การรักษาผู้ป่วยและ ในด้านการใช้เป็นค่าอ้างอิงในการแปลผล echocardiogram ได้อย่างถูกต้องในผู้ป่วยไทย

บรรณานุกรม :
ปนัดดา สุวานิช . (2554). ความสัมพันธ์ของความดันหัวใจห้องขวาบนและขนาดของหลอดเลือดดำอินฟีเรียวีนาคาวาในผู้ป่วยไทยที่อยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤติในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปนัดดา สุวานิช . 2554. "ความสัมพันธ์ของความดันหัวใจห้องขวาบนและขนาดของหลอดเลือดดำอินฟีเรียวีนาคาวาในผู้ป่วยไทยที่อยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤติในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปนัดดา สุวานิช . "ความสัมพันธ์ของความดันหัวใจห้องขวาบนและขนาดของหลอดเลือดดำอินฟีเรียวีนาคาวาในผู้ป่วยไทยที่อยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤติในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
ปนัดดา สุวานิช . ความสัมพันธ์ของความดันหัวใจห้องขวาบนและขนาดของหลอดเลือดดำอินฟีเรียวีนาคาวาในผู้ป่วยไทยที่อยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤติในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.