ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการอนุรักษ์พลังงานในโครงการอาคารชุดพักอาศัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการอนุรักษ์พลังงานในโครงการอาคารชุดพักอาศัย
นักวิจัย : แพรวพรรณ เจริญเรืองกิจ
คำค้น : อาคารชุด -- การอนุรักษ์พลังงาน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มานพ พงศทัต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22253
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการอนุรักษ์พลังงานในโครงการอาคารชุดพักอาศัย โดยนำเกณฑ์แบบประเมินอาคารประหยัดพลังงาน มาใช้เป็นหลัก รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย เกี่ยวกับการใช้พื้นที่ส่วนกลางอาคารชุดพักอาศัย โดยจะทำการศึกษาข้อมูลโครงการในเชิงการบริหารจัดการ และข้อมูลพื้นฐานของผู้อยู่อาศัย พร้อมทั้งวิเคราะห์การบริหารจัดการของโครงการในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของส่วนกลางอาคารชุดพักอาศัย และศึกษาความคุ้มค่าด้านการลงทุนงานระบบไฟฟ้าภายในโครงการ รวมถึงสอบถามความพึงพอใจผู้อยู่อาศัยในการเข้าใช้พื้นที่ส่วนกลางเท่านั้น ผลจากการศึกษาโครงการที่มีพื้นที่โครงการที่มีลักษณะทางกายภาพ เช่น ความสูงอาคาร และจำนวนอาคาร ขนาดโครงการ ที่ใกล้เคียงกัน สามารถสรุปได้เป็น 3 ประเด็นหลัก คือ การศึกษาการอนุรักษ์พลังงานทางด้านการออกแบบและการบริหารโครงการ โดยนำค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้ามาวิเคราะห์ โดยพบว่าโครงการ A เป็นโครงการที่เน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในโครงการ มากกว่าโครงการ B ทำให้การออกแบบระบบไฟฟ้าติดตั้งส่วนกลางของโครงการ B มีจำนวนน้อยกว่าโครงการ A ประมาณ 35.86% ของกำลังไฟฟ้าติดตั้ง แสดงให้เห็นว่า โครงการ B มีการออกแบบงานระบบได้ดีกว่าโครงการ A แต่เมื่อคิดเป็นกำลังไฟฟ้าต่อตารางเมตรของพื้นที่ส่วนกลางโครงการ A จะพบว่า พื้นที่ส่วนกลาง 1 ตารางเมตร ของโครงการ A จะใช้กำลังไฟฟ้ามากกว่าโครงการ B อยู่ประมาณ 1.86% แต่เมื่อศึกษาการบริหารโครงการควบคู่กับการออกแบบพื้นที่ขาย จะพบว่า โครงการ A มีการออกแบบพื้นที่ขาย และการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าได้มีประสิทธิภาพกว่าโครงการ B โดยพื้นที่ขาย 1 ตารางเมตรเท่ากัน โครงการ A จะจ่ายค่าไฟฟ้า (บาท/เดือน) ถูกกว่าโครงการ B ประมาณ 14.10% แสดงให้เห็นว่า โครงการ A มีการบริหารจัดการที่ดีกว่าโครงการ B ประเด็นสุดท้าย คือ ด้านความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย พบว่าโครงการ A สามารถบริหารโครงการให้ได้รับความพึงพอใจ และมีการบริหารค่าใช้จ่ายแปรผันสุทธิ [รายได้-รายจ่าย (บาท/เดือน)] ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าโครงการ B การศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะ ให้ทั้งฝ่ายนิติบุคคลและผู้ประกอบการนำไปบริหารจัดการงานระบบภายในโครงการอาคารชุดพักอาศัย โดยทางนิติบุคคลสามารถนำไปเป็นแนวทางในการบริหารงานระบบไฟฟ้าของพื้นที่ส่วนกลางโครงการให้เกิดความเหมาะสมต่อการเข้าใช้พื้นที่ส่วนกลางของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ และก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้อยู่อาศัย และทางด้านผู้ประกอบการสามารถนำไปวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อคำนึงถึงความคุ้มค่าด้านการลงทุนในโครงการอาคารชุดพักอาศัยทางด้านงานระบบไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมต่อความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย

บรรณานุกรม :
แพรวพรรณ เจริญเรืองกิจ . (2554). การศึกษาการอนุรักษ์พลังงานในโครงการอาคารชุดพักอาศัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แพรวพรรณ เจริญเรืองกิจ . 2554. "การศึกษาการอนุรักษ์พลังงานในโครงการอาคารชุดพักอาศัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แพรวพรรณ เจริญเรืองกิจ . "การศึกษาการอนุรักษ์พลังงานในโครงการอาคารชุดพักอาศัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
แพรวพรรณ เจริญเรืองกิจ . การศึกษาการอนุรักษ์พลังงานในโครงการอาคารชุดพักอาศัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.