ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยในการเลือกอาคารชุดพักอาศัยเป็นบ้านหลังที่สองในเขตชั้นในกับชั้นกลางของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยในการเลือกอาคารชุดพักอาศัยเป็นบ้านหลังที่สองในเขตชั้นในกับชั้นกลางของกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : อลงกรณ์ จำฟู
คำค้น : ที่อยู่อาศัย -- ไทย -- กรุงเทพฯ , อาคารชุด -- ไทย -- กรุงเทพฯ , บ้านหลังที่สอง , การซื้อบ้าน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มานพ พงศทัต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22242
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิต กับปัจจัยในการเลือกอาคารชุดพักอาศัยเป็นบ้านหลังที่สอง และ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาคารชุดพักอาศัยเป็นบ้านหลังที่สองระหว่างเขตชั้นใน กับชั้นกลางของกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ กลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในโครงการอาคารชุดในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร 2 โครงการ และพื้นที่ชั้นกลางของกรุงเทพมหานคร 2 โครงการ และต้องกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่เลือกอาคารชุดเป็นบ้านหลังที่สองโดยยังถือกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังแรกอยู่ ได้แก่โครงการลุมพินีวิลล์พหลโยธิน-สุทธิสาร จำนวน 861 หน่วย โครงการลุมพินีเพลสนราธิวาส-เจ้าพระยา จำนวน 1295 หน่วย โครงการลุมพินีเพลสปิ่นเกล้า จำนวน 571 หน่วย โครงการลุมพินีวิลล์รามคำแหง 44 จำนวน 813 หน่วย โดยทำการคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 ตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า มีผู้เลือกอาคารชุดเป็นบ้านหลังที่สองอยู่ร้อยละ 10.5 ส่วนใหญ่ผู้ที่เลือกอาคารชุดพักอาศัยเป็นบ้านหลังที่สองจะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 25 – 35 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด และสมรสในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ประกอบอาชีพในบริษัทเอกชน เป็นกลุ่มที่มีขนาดครอบครัว 1-3 คน และมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนมากกว่า 100,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป มีที่อยู่อาศัยปัจจุบันเป็นบ้านเดี่ยว มีแหล่งที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและมีแหล่งงานอยู่ในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร และสุดท้ายส่วนใหญ่จะมีกรรมสิทธ์โดยสมบูรณ์ในบ้านหลังปัจจุบันก่อนเลือกอาคารชุดเป็นบ้านหลังที่สอง นอกจากนี้สาเหตุความต้องการบ้านหลังที่สองคือ ต้องการที่อยู่อาศัยใกล้แหล่งงาน หากมองโดยภาพรวมแล้วจะสื่อให้เห็นถึงการให้ความสำคัญด้านเศรษฐกิจ คือด้านการประกอบอาชีพและระยะทางจากที่อยู่อาศัยสู่แหล่งงาน ด้านปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ปัจจัยทางด้านกายภาพ มีค่าเฉลี่ยการให้คะแนนความสำคัญอยู่ที่ 4.27 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับที่จอดรถที่เป็นสัดส่วน เป็นปัจจัยการเลือกอาคารชุดเป็นบ้านหลังที่สองที่เห็นได้ชัดในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร ส่วนปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามในเขตชั้นกลางของกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ปัจจัยทางด้านตัวสินค้า มีค่าเฉลี่ยการให้คะแนนความสำคัญอยู่ที่ 4.31 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับห้องพักมีระบบป้องกันการโจรกรรมที่ดี ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านกายภาพ เช่น ที่จอดรถที่เป็นสัดส่วนและเพียงพอกับความต้องการของผู้เลือกอาคารชุดเป็นบ้านหลังที่สองในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร และให้ความสำคัญในด้านตัวสินค้า เช่น การป้องกันการโจรกรรมในห้องพักของผู้เลือกอาคารชุดเป็นบ้านหลังที่สองในเขตชั้นกลางของกรุงเทพมหานคร จึงจะดึงดูดความสนใจจากผู้ที่ต้องการอาคารชุดเป็นบ้านหลังที่สอง ในส่วนของข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยแนะนำให้ผู้สนใจศึกษาพฤติกรรมการอยู่อาศัยของคนที่เลือกอาคารชุดเป็นบ้านหลังที่สอง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการจัดการ และบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม :
อลงกรณ์ จำฟู . (2554). การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยในการเลือกอาคารชุดพักอาศัยเป็นบ้านหลังที่สองในเขตชั้นในกับชั้นกลางของกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อลงกรณ์ จำฟู . 2554. "การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยในการเลือกอาคารชุดพักอาศัยเป็นบ้านหลังที่สองในเขตชั้นในกับชั้นกลางของกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อลงกรณ์ จำฟู . "การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยในการเลือกอาคารชุดพักอาศัยเป็นบ้านหลังที่สองในเขตชั้นในกับชั้นกลางของกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
อลงกรณ์ จำฟู . การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยในการเลือกอาคารชุดพักอาศัยเป็นบ้านหลังที่สองในเขตชั้นในกับชั้นกลางของกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.