ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบเน้นกระบวนการและผลงาน ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบเน้นกระบวนการและผลงาน ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
นักวิจัย : วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง
คำค้น : ภาษาอังกฤษ -- การเขียน , การสอนเขียน , ระบบการเรียนการสอน , การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง , ภาษาอังกฤษธุรกิจ , English language -- Writing , Instructional systems , Penmanship , Self-directed learning , English language -- Business English
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ราเชน มีศรี , สุมาลี ชิโนกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22208
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบเน้นกระบวนการและผลงาน ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และศึกษาผลการใช้ของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น การดำเนินการพัฒนารูปแบบแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบเน้นกระบวนการและผลงาน ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ระยะที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ กิจกรรมที่ใช้ ได้แก่ การตั้งเป้าหมายในการเรียน การฝึกทักษะการเรียนรู้ การเรียนแบบมีส่วนร่วม การใช้ทักษะทางสังคมและการประเมินตนเอง โดยนำรูปแบบไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จำนวน 41 คน ใช้การเลือกแบบเจาะจงจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ใช้เวลาในการทดลอง 1 ภาคการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ จดหมายธุรกิจ 6 ประเภท ได้แก่ จดหมายสอบถาม จดหมายตอบจดหมายสอบถาม จดหมายสั่งซื้อ จดหมายตอบจดหมายสั่งซื้อ จดหมายร้องเรียน และจดหมายตอบจดหมายร้องเรียน และบันทึกการเรียนรู้ โดยใช้สถิติค่าที (t-test dependent) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบเน้นกระบวนการและผลงาน ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจมี 2 ขั้นตอนการเรียนการสอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ ซึ่งมีขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสร้างความเข้าใจกับผู้เรียนกับผู้เรียนที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน และ 2) เชื่อมโยงประสบการณ์และความรู้เดิมกับประสบการณ์และความรู้ใหม่ ขั้นตอนที่ 2 การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนย่อย คือ 1) ขั้นสร้างประสบการณ์ 2) ขั้นสะท้อนผลการอ่านที่เชื่อมโยงกับงานเขียน 3) ขั้นกำหนดเป้าหมายการเขียน และ 4) ขั้นเขียนและปรับแก้ 2. การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน ที่พัฒนาขึ้นจากการนำรูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ในห้องเรียน พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบเน้นกระบวนการและผลงาน ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

บรรณานุกรม :
วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง . (2554). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบเน้นกระบวนการและผลงาน ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง . 2554. "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบเน้นกระบวนการและผลงาน ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง . "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบเน้นกระบวนการและผลงาน ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง . การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบเน้นกระบวนการและผลงาน ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.