ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำผลิตภัณฑ์กล้องดีเอสแอลอาร์ที่สร้างโดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำผลิตภัณฑ์กล้องดีเอสแอลอาร์ที่สร้างโดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
นักวิจัย : เคลียร์ จันทร์ศุภฤกษ์
คำค้น : ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต , กล้องถ่ายรูปดิจิตอล , การตัดสินใจ , พฤติกรรมผู้บริโภค
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พนม คลี่ฉายา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22150
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ การอธิบายลักษณะและความสัมพันธ์ของความต้องการเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่กล้องดีเอสแอลอาร์ที่สร้างโดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกับการตัดสินใจซื้อ มีขั้นตอนการวิจัยสองขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรกดำเนินการวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำผลิตภัณฑ์กล้องดีเอสแอลอาร์ที่สร้างโดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวน 38 ชิ้น จากนั้นในขั้นตอนที่สองเป็นการสำรวจผู้บริโภค โดยนำผลการวิเคราะห์เนื้อหามาจัดทำแบบสอบถามสำหรับการสำรวจผู้บริโภค การสำรวจครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ผลการวิเคราะห์เนื้อหาพบว่า เนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่กล้องดีเอสแอลอาร์ที่สร้างโดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมี ประกอบด้วย การนำเสนอบทบาททั้งด้านบทบาทผู้ให้ข้อมูลและด้านบทบาทผู้แนะนำ มีความยาวเนื้อหาอยู่ระหว่าง 150-7,252 คำ หรือประมาณ 10 หน้าเพจวิว (page view) มีการนำเสนอคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านการใช้งาน และด้านรูปลักษณ์ นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเชิงบทวิจารณ์โดยเป็นการนำเสนอประสบการณ์ตรงของผู้เขียนมีการให้ข้อมูลราคาขาย มีการใช้ทั้งภาพตัวผลิตภัณฑ์และภาพที่ถ่ายจากกล้องและวีดิโอประกอบเนื้อหา ผลการสำรวจผู้บริโภคพบว่า ผู้บริโภคมีการแสวงหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตมากที่สุด รองลงมาคือจากเพื่อน มีความต้องการเนื้อหาด้านข้อมูล คุณสมบัติการใช้งาน และภาพที่ถ่ายด้วยกล้องรุ่นที่แนะนำ อยู่ในระดับมากที่สุด และมีการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก และแนะนำผู้อื่นให้ซื้ออยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการเนื้อหาด้านต่าง ๆ กับการตัดสินใจซื้อ โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้มีรายได้จากการถ่ายภาพ และผู้ไม่มีรายได้จากการถ่ายภาพ พบว่าในกลุ่มผู้มีรายได้จากการถ่ายภาพ ความต้องการเนื้อหาด้านต่าง ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ ในขณะที่กลุ่มผู้ไม่มีรายได้จากการถ่ายภาพ พบว่า ความต้องการเนื้อหาด้านบทบาทผู้แนะนำของผู้เขียน ความยาว (ประมาณ 10 เพจวิว) คำวิจารณ์ของผู้เขียน และภาพตัวกล้องที่ใช้ประกอบเนื้อหา มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

บรรณานุกรม :
เคลียร์ จันทร์ศุภฤกษ์ . (2554). เนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำผลิตภัณฑ์กล้องดีเอสแอลอาร์ที่สร้างโดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เคลียร์ จันทร์ศุภฤกษ์ . 2554. "เนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำผลิตภัณฑ์กล้องดีเอสแอลอาร์ที่สร้างโดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เคลียร์ จันทร์ศุภฤกษ์ . "เนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำผลิตภัณฑ์กล้องดีเอสแอลอาร์ที่สร้างโดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
เคลียร์ จันทร์ศุภฤกษ์ . เนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำผลิตภัณฑ์กล้องดีเอสแอลอาร์ที่สร้างโดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.