ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบประเมินผลการผลดำเนินงานของฝ่ายออกแบบในบริษัทที่ปรึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบประเมินผลการผลดำเนินงานของฝ่ายออกแบบในบริษัทที่ปรึกษา
นักวิจัย : กิตติ เดือนหงาย
คำค้น : การออกแบบ , การก่อสร้าง -- การออกแบบและการสร้าง , อุตสาหกรรมการก่อสร้าง -- การจัดการ , การวัดผลงาน , Design , Building -- Design and construction , Construction industry -- Management , Work measurement
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วัชระ เพียรสุภาพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22062
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

งานออกแบบในช่วงก่อนดำเนินงานก่อสร้างมีความสำคัญ เนื่องจากการออกแบบที่ผิดพลาดส่งผลให้เกิดปัญหาระหว่างการก่อสร้าง เพื่อลดปัญหาที่เกิดจากงานออกแบบ งานวิจัยในอดีตได้นำเสนอเครื่องมือ และแนวคิดต่างๆ ในการปรับปรุงการดำเนินงานของฝ่ายออกแบบ อย่างไรก็ตามขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการสะท้อนผลของการใช้เครื่องมือ หรือแนวคิดดังกล่าวในองค์กรคือ การวัดและประเมินผลการดำเนินงาน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายออกแบบของบริษัทที่ปรึกษา โดยขั้นตอนการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเริ่มจากการศึกษารายการดัชนีวัดผลที่เหมาะสม โดยการรวบรวมเอกสารและงานวิจัยในอดีต และสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ในฝ่ายออกแบบด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi techniques) จำนวน 19 ท่าน หลังจากนั้นจึงรวบรวมเกณฑ์การประเมินจากผู้มีประสบการณ์ในฝ่ายออกแบบจำนวน 19 ท่าน และระบุค่าถ่วงน้ำหนักของแต่ละดัชนีจากการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ในฝ่ายออกแบบจำนวน 7 ท่าน จากนั้นพัฒนากฎการอนุมานโดยการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ในฝ่ายออกแบบจำนวน 10 ท่าน และพัฒนาระบบประเมินผลแบบฟัซซี ในลำดับสุดท้ายระบบดังกล่าวจะถูกทดสอบความถูกต้อง โดยเทียบคำตอบกับผลที่ได้จากโครงการออกแบบจำนวน 13 โครงการ ผลการศึกษาสามารถสรุปรายการดัชนีวัดผลดำเนินงานได้ 9 รายการ โดยสามารถจำแนกออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ความสามารถในการควบคุมต้นทุนของฝ่ายออกแบบ ความสามารถในการควบคุมแผนงานของฝ่ายออกแบบ คุณภาพของเอกสารงานออกแบบ ผลิตภาพของผู้ออกแบบ และการตอบสนองต่อฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผลจากการใช้ระบบดังกล่าว พบว่าค่าร้อยละของความคลาดเคลื่อนอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

บรรณานุกรม :
กิตติ เดือนหงาย . (2554). การพัฒนาระบบประเมินผลการผลดำเนินงานของฝ่ายออกแบบในบริษัทที่ปรึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิตติ เดือนหงาย . 2554. "การพัฒนาระบบประเมินผลการผลดำเนินงานของฝ่ายออกแบบในบริษัทที่ปรึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิตติ เดือนหงาย . "การพัฒนาระบบประเมินผลการผลดำเนินงานของฝ่ายออกแบบในบริษัทที่ปรึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
กิตติ เดือนหงาย . การพัฒนาระบบประเมินผลการผลดำเนินงานของฝ่ายออกแบบในบริษัทที่ปรึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.