ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

องค์ประกอบทางการออกแบบแสงประดิษฐ์บริเวณส่วนโถงต้อนรับของโรงแรมในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : องค์ประกอบทางการออกแบบแสงประดิษฐ์บริเวณส่วนโถงต้อนรับของโรงแรมในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ภัณบดินทร์ สุภธีระ
คำค้น : แสงในสถาปัตยกรรม , การให้แสงทางสถาปัตยกรรมและการตกแต่ง , โรงแรม -- ไทย -- กรุงเทพฯ , ห้องโถงโรงแรม , Light in architecture , Lighting, Architectural and decorative , Hotels -- Thailand , Hotel lobbies
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21947
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

ศึกษารวบรวมข้อมูลรูปแบบทางสถาปัตยกรรมภายใน และวิธีการออกแบบแสงประดิษฐ์ในบริเวณส่วนโถงต้อนรับของโรงแรมในกรุงเทพมหานคร โดยได้เก็บข้อมูลรูปแบบทางสถาปัตยกรรมภายใน และวิธีการออกแบบแสงประดิษฐ์จากโถงต้อนรับของโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ในกรุงเทพมหานคร ที่สร้างในช่วงปี พ.ศ. 2510-2554 จำนวนทั้งสิ้น 34 กรณีศึกษา โดยได้ถอดองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และองค์ประกอบทางแสงประดิษฐ์ และวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทั้งสอง จากการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์รูปแบบการให้แสงในส่วนพื้นที่โถงต้อนรับของโรงแรม พบว่ามีการให้แสงในรูปแบบ Downlight, Cove Lighting และ Task Lighting มากสุดเป็น 3 อันดับแรก โดยพบความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการให้แสงกับองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในลักษณะต่างๆ กัน อาทิ รูปแบบของฝ้าเพดานที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อการเลือกใช้แสงประดิษฐ์ เช่น ฝ้าเรียบจะเหมาะกับการเลือกใช้แสงประดิษฐ์แบบ Downlight, Decorative Lighting หรือ Slot Outing ส่วนฝ้าหลุม-หลืบ จะเหมาะกับการเลือกใช้แสงประดิษฐ์แบบ Downlight, Decorative Lighting หรือ Cove Lighting เป็นต้น ทั้งนี้พบว่าการออกแบบแสงประดิษฐ์ในส่วนพื้นที่โถงต้อนรับของโรงแรมนั้น มีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับพื้นที่ส่วนเคาน์เตอร์ต้อนรับ และส่วนนั่งพักคอย อันจะส่งผลให้ง่ายต่อการสังเกตเห็นสำหรับแขกผู้เข้าพัก หรือผู้ที่ต้องการเข้ามาติดต่อประสานงานกับทางโรงแรม งานวิจัยชิ้นนี้ได้นำเสนอแนวทางสำหรับการออกแบบแสงประดิษฐ์ในส่วนของโถงต้อนรับ โดยสถาปนิกหรือผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของการออกแบบแสงประดิษฐ์ สามารถนำเอาผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย มาประยุกต์ใช้กับพื้นที่โถงต้อนรับของโรงแรมที่ได้ทำการออกแบบใหม่ หรือโรงแรมที่ต้องการจะทำการปรับปรุง

บรรณานุกรม :
ภัณบดินทร์ สุภธีระ . (2554). องค์ประกอบทางการออกแบบแสงประดิษฐ์บริเวณส่วนโถงต้อนรับของโรงแรมในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัณบดินทร์ สุภธีระ . 2554. "องค์ประกอบทางการออกแบบแสงประดิษฐ์บริเวณส่วนโถงต้อนรับของโรงแรมในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัณบดินทร์ สุภธีระ . "องค์ประกอบทางการออกแบบแสงประดิษฐ์บริเวณส่วนโถงต้อนรับของโรงแรมในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
ภัณบดินทร์ สุภธีระ . องค์ประกอบทางการออกแบบแสงประดิษฐ์บริเวณส่วนโถงต้อนรับของโรงแรมในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.