ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลของสื่อวีดีทัศน์ในการสอนแปรงฟันเด็กออทิสติก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลของสื่อวีดีทัศน์ในการสอนแปรงฟันเด็กออทิสติก
นักวิจัย : ฐานิต เตชะทักขิญพันธุ์
คำค้น : เด็กออทิสติก , การดูแลทันตสุขภาพ , ทันตสุขศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธนิส เหมินทร์ , ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล , นิรมล ชยุตสาหกิจ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21953
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การวิจัยเชิงทดลองภาคสนามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลของสื่อวีดีทัศน์ในการสอนแปรงฟันเด็กออทิสติก โดยทำการเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการทดลองในเด็กออทิสติกอายุ 6-12 ปี ที่ศึกษาอยู่ที่มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 32 ราย ทำการประเมินความร่วมมือในการแปรงฟัน โดยการวัดค่าคะแนนความร่วมมือในการแปรงฟันก่อนการให้ทันตสุขศึกษา และหลังการให้ ทันตสุขศึกษา และประเมินความสามารถในการแปรงฟัน โดยการวัดค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์ก่อนการให้ ทันตสุขศึกษา และหลังการให้ทันตสุขศึกษาเมื่อเวลาผ่านไป 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ จนครบ 8 สัปดาห์ วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนความร่วมมือในการแปรงฟันก่อนและหลังการให้ทันตสุขศึกษาด้วยสถิติ One Way Repeated Measures ANOVA และเปรียบเทียบพหุคูณด้วยสถิติ Bonferroni ส่วนความแตกต่างของดัชนีคราบจุลินทรีย์ก่อนและหลังการให้ทันตสุขศึกษาวิเคราะห์ด้วยสถิติ One Way ANOVA และเปรียบเทียบพหุคูณด้วยสถิติ Bonferroni ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบว่าค่าคะแนนความร่วมมือในการแปรงฟันหลังได้รับทันตสุขศึกษาสอนการแปรงฟันพบว่า มีค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.56 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าคะแนนความร่วมมือในการแปรงฟันก่อนให้ ทันตสุขศึกษา โดยเริ่มมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเวลาผ่านไป 6 สัปดาห์ ส่วนค่าดัชนี คราบจุลินทรีย์พบว่ามีค่าลดลงร้อยละ 48.24 โดยเริ่มมีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ และมีการลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงสัปดาห์ที่ 5 แสดงให้เห็นว่าสื่อวีดีทัศน์สอนการแปรงฟันมีประสิทธิผลในการสอนแปรงฟันเด็กออทิสติก โดยสามารถใช้ในเด็กที่มีวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันได้ไม่ว่าเด็กจะสื่อสารด้วยภาษาพูด ภาษาท่าทาง หรือใช้รูปภาพ สัญลักษณ์ เนื่องจากเป็นสื่อที่เน้นการสื่อสารด้วยภาพซึ่งมีความเหมาะสมกับลักษณะพื้นฐานของเด็กออทิสติก ที่มีความบกพร่องทางด้านการสื่อสารด้วยภาษาพูดและการสร้างจินตนาการ แต่สามารถเรียนรู้และจดจำได้ดีจากการมองด้วยสายตา

บรรณานุกรม :
ฐานิต เตชะทักขิญพันธุ์ . (2550). ประสิทธิผลของสื่อวีดีทัศน์ในการสอนแปรงฟันเด็กออทิสติก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐานิต เตชะทักขิญพันธุ์ . 2550. "ประสิทธิผลของสื่อวีดีทัศน์ในการสอนแปรงฟันเด็กออทิสติก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐานิต เตชะทักขิญพันธุ์ . "ประสิทธิผลของสื่อวีดีทัศน์ในการสอนแปรงฟันเด็กออทิสติก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
ฐานิต เตชะทักขิญพันธุ์ . ประสิทธิผลของสื่อวีดีทัศน์ในการสอนแปรงฟันเด็กออทิสติก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.