ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของยาสีฟันลดอาการเสียวฟันในการป้องกันการกร่อนของผิวเคลือบฟันจากเครื่องดื่มโคลาในห้องปฏิบัติการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของยาสีฟันลดอาการเสียวฟันในการป้องกันการกร่อนของผิวเคลือบฟันจากเครื่องดื่มโคลาในห้องปฏิบัติการ
นักวิจัย : ปวีณา คุณนาเมือง
คำค้น : เคลือบฟัน , ฟัน -- การสึกกร่อน , ยาสีฟัน , น้ำอัดลม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ทิพวรรณ ธราภิวัฒนานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22019
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

วัตถุประสงค์ ศึกษาผลของการทายาสีฟันเซนโซดายน์แรปิดรีลีฟ ยาสีฟันคอลเกตเซนซิทีฟโปรรีลีฟ หรือยาสีฟันคอลเกตรสยอดนิยม ก่อนหรือหลังแช่โคลาต่อความแข็งผิวเคลือบฟันในห้องปฏิบัติการ วัสดุและวิธีการใช้ฟันกรามน้อย 20 ซี่ แต่ละซี่ตัดเป็น 4 ชิ้น สุ่มเข้ากลุ่มทดลองคือ เซนโซดายน์แรปิดรีลีฟ คอลเกตเซนซิทีฟโปรรีลีฟ คอลเกตรสยอดนิยม และกลุ่มควบคุมที่ไม่ทายาสีฟัน ทดลอง 2 ตอนคือ ทายาสีฟันก่อนแช่โคลาและหลังแช่โคลา ทดสอบความแข็งผิวเคลือบฟัน 5 ช่วงเวลาคือ ก่อนการทดลอง หลังแช่โคลา เมื่อเวลาผ่านไป 30 นาที 60 นาทีและ 120 นาที วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเมื่อมีการวัดซ้ำ (p<0.05) ผลการศึกษา ผลการทดลองทั้ง 2 ตอนเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเคลือบฟันทุกกลุ่มมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น เปรียบเทียบกับหลังแช่โคลา เรียงลำดับจากมากไปน้อยคือ กลุ่มทาเซนโซดายน์แรปิดรีลีฟ กลุ่มทา คอลเกตเซนซิทีฟโปรรีลีฟ กลุ่มทาคอลเกตรสยอดนิยม และกลุ่มควบคุมตามลำดับ ค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเคลือบฟันกลุ่มทาเซนโซดายน์แรปิดรีลีฟ และกลุ่มทาคอลเกตเซนซิทีฟโปรีลีฟไม่แตกต่างกัน แต่แตกต่างกับกลุ่มทาคอลเกตรสยอดนิยมและกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทาคอลเกตรสยอดนิยมไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุม สรุป กลุ่มทาเซนโซดายน์แรปิดรีลีฟ และกลุ่มทาคอลเกตเซนซิทีฟโปรรีลีฟ ช่วยป้องกันการกร่อนของผิวเคลือบฟันและเพิ่มค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเคลือบฟันได้ดีกว่ากลุ่มทาคอลเกตรสยอดนิยม และกลุ่มควบคุมที่ไม่ทายาสีฟัน โดยกลุ่มทาเซนโซดายน์แรปิดรีลีฟป้องกันการกร่อนของผิวเคลือบฟันและเพิ่มค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเคลือบฟันได้ไม่แตกต่างกับกลุ่มทาคอลเกตเซนซิทีฟโปรรีลีฟ กลุ่มทาคอลเกตรสยอดนิยมป้องกันการกร่อนของผิวเคลือบฟันและเพิ่มค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเคลือบฟันได้ไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุม

บรรณานุกรม :
ปวีณา คุณนาเมือง . (2554). ผลของยาสีฟันลดอาการเสียวฟันในการป้องกันการกร่อนของผิวเคลือบฟันจากเครื่องดื่มโคลาในห้องปฏิบัติการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปวีณา คุณนาเมือง . 2554. "ผลของยาสีฟันลดอาการเสียวฟันในการป้องกันการกร่อนของผิวเคลือบฟันจากเครื่องดื่มโคลาในห้องปฏิบัติการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปวีณา คุณนาเมือง . "ผลของยาสีฟันลดอาการเสียวฟันในการป้องกันการกร่อนของผิวเคลือบฟันจากเครื่องดื่มโคลาในห้องปฏิบัติการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
ปวีณา คุณนาเมือง . ผลของยาสีฟันลดอาการเสียวฟันในการป้องกันการกร่อนของผิวเคลือบฟันจากเครื่องดื่มโคลาในห้องปฏิบัติการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.